Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Soutěžní řád

Organizátorem soutěže je:

Euromedia Group, a.s., se sídlem Nádražní 896/30, Praha 5 150 00, IČ: 49709895, DIČ: CZ49709895, Spisová značka: B 21754, vedená u Městského soudu v Praze.

Soutěž probíhá od....do.  Podmínkou zařazení do slosování je splnění ...... Soutěž se koná v České Republice.

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 15 let nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky mladší 15 let s předchozím výslovným souhlasem zákonného zástupce.

Výherce získá vstupenku na film do kina Galaxie, Háje.

Výherci budou zveřejněni........ Výhra... bude předána.... od ....do . Organizátor soutěže si vyhrazuje právo požádat o ověření totožnosti výherce a v případě neověřitelné totožnosti či chybně uvedených údajů účastníka vyřadit bez nároku na výhru.

Odesláním emailu s odpovědí soutěžící vyjadřuje souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních a citlivých údajů v rozsahu registračního formuláře jakož i svojí IP adresy (dále jen „údaje“) do databáze Organizátora, tj. společnosti Bookretail s.r.o., která je v postavení správce. Účelem zpracování osobních údajů je realizace této soutěže, předání výher. Tento souhlas je udělován na dobu neurčitou, respektive do jeho odvolání. Soutěžící souhlasí s tím, aby příjemcem uvedených údajů byl i subjekt v postavení zpracovatele, kterého správce v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb. pověří zpracováním osobních údajů, u kterého budou údaje případně uloženy na zabezpečeném serveru ke zpracování. Soutěžící bere na vědomí a potrzuje, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. že poskytnutí údajů je dobrovolné, že tento souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebo ty, které nevyplnily identifikační údaje plně a pravdivě, nebudou do soutěže zařazeny. Soutěžící je povinen respektovat tato Pravidla, dodržovat platné zákony České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména pak soutěžit v duchu fair play. Použití nečestných a podvodných praktik k získání výhry je nepřípustné. Jakékoli porušení těchto zásad opravňuje Organizátora vyloučit příslušného soutěžícího ze soutěže. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora jakož i zaměstnanci spolupracujících společností na soutěži a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána v případě, že to Organizátor zjistí. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Každý účastník soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že se nejedná o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se účastník soutěže zavazuje, že nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob (tj. např. práva osobnostní), práva majitelů ochranných známek, atd.. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný.

Soutěžící nemá žádný nárok na finanční či nefinanční odměnu vyjma výhry stanovené v této soutěži, pokud ji získá. Výhra není právně vymahatelná.

Do soutěže nebudou zařazeny odpovědi, které jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či dle názoru Organizátora mohou jinak poškodit soutěž nebo samotného Organizátora. Za obsah odpovědních emailů nepřebírá Organizátor jakoukoli odpovědnost.

Výherce se zavazuje respektovat podmínky realizace výhry a dodržovat podmínky soutěže. Výherce je plně zodpovědný za své čerpání a používání výhry. Organizátor neručí za případné škody způsobené výherci v souvislosti s čerpáním a nesprávným používáním výhry.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s úplnými pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích včetně sítě internet a v propagačních materiálech Organizátora, bez časového a územního omezení.

Organizátor neodpovídá za jakékoli problémy v rámci sítě internet a za nedoručení odpovědních emailů. Zároveň nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny. Organizátor není odpovědný za pravdivost či obsah vyplněných odpovědních emailů. Uvedení nepravdivých dat soutěžícího automaticky zbavuje práva na udělení výhry, pokud toto Organizátor zjistí. Organizátor dále není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit úplná pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

V případě právních sporů se budou zúčastněné strany řídit ustanoveními Občanského zákoníku České republiky.

Úplná a závazná Pravidla stanovená Organizátorem jsou k dispozici na této stránce po celou dobu trvání Soutěže. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který stanoví plná pravidla soutěže.


Může se hodit…


Nové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele