Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení pro využívání provizního systému

a) Vyplněním registračního formuláře a registrací do affiliate programu společnosti Bookretail s.r.o., souhlasí registrující se uživatel (dále jen "uživatel") s obchodními podmínkami provizního systému v jeho plném rozsahu. Registrací uzavírá zároveň uživatel dohodu o spolupráci s provozovatelem tohoto provizního systému (dále jen "provozovatel"). Registrací uživatele dochází k vytvoření účtu uživatele v affiliate programu na stránce partner.levneucebnice.cz, kde uživatel může sledovat výši provizí, uskutečněné konverze (nákup návštěvníka na webových stránkách provozovatele prostřednictvím odkazu na webových stránkách uživatele), jejich schvalování a reklamní materiály.

Provozovatel (fakturační údaje):

Bookretail s.r.o.
Bečovská 1330
104 00 Praha 10 – Uhříněves
IČ: 24824232
DIČ: CZ24824232

b) Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení obchodní podmínky změnit a o provedených změnách bude vhodným způsobem informovat všechny registrované uživatele (například prostřednictvím emailu). Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté v momentě jejich uveřejnění.

c) Pokud uživatel s nejnovější verzí obchodních podmínek nesouhlasí, je povinen účast v programu ukončit, a to zasláním emailu provozovateli na affiliate@levneucebnice.cz s žádostí na ukončení registrace.

d) Uživatel registrací prohlašuje, že poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese jsou pravdivé. Dále také stvrzuje, že je podle zákonů své země plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům. Uživatel dále uděluje provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů uživatele a to za účelem plnění povinností dle této Dohody.

e) Uživatel se zavazuje umístit na své webové stránky odkazy, reklamu, bannery a jiné propagační materiály (vše dále jen „reklamní materiály“), které mu poskytne provozovatel za účelem zvýšení návštěvnosti a propagace webových stránek provozovatele, a to dle instrukcí provozovatele. Provozovatel se zavazuje vyplatit uživateli provizi z každého uskutečněného obchodu, který bude proveden návštěvníkem, který přišel na stránky provozovatele prostřednictvím reklamních materiálů umístěných na stránkách uživatele. Podmínky pro vyplácení provizí jsou uvedeny v článku II. Provize těchto podmínek.

II. Provize

a) Nárok na provizi uživateli vzniká v okamžiku, kdy návštěvník přejde prostřednictvím tzv. „affiliate odkazu“ na reklamních materiálech z webové stránky uživatele na webové stránky provozovatele a zde nakoupí zboží. Provize bude uživateli ze strany provozovatele schválena v období 30 dnů od provedení objednávky návštěvníkem dle předchozí věty, a to z důvodu až 14 denní dodací lhůty u některých produktů a 14 denní lhůty na vrácení produktů. Provize bude počítána z částky za objednávku bez DPH, bez ceny dopravy a způsobu platby (dobírka). Výše provize je 2-4% dle druhu kampaně.

b) Vyplacení provize schválené dle předchozího bodu Dohody probíhá na základě žádosti o vyplacení ze strany uživatele, který ji podává dle informací z provozovatelem zaslaného reportu z affiliate programu, kde ve svém affiliate účtu vidí veškeré uskutečněné konverze, které podléhají individuálnímu schvalování affiliate manažera. Podnikatelům a právnickým osobám se provize vyplácí na základě vystavené faktury ze strany uživatele se splatností 14dní. Plátci DPH přičtou DPH v zákonem stanovené výši, pro neplátce je částka dle započítané provize konečná tj. bez DPH. Ostatním uživatelům se schválená provize vyplácí také na vlastní žádost a opět podle reportu od provozovatele, a to se splatností 14 dní od podání žádosti. Každý uživatel je pak povinen tento příjem zdanit dle platných právních předpisů. Žádost o vyplacení provize lze zaslat na email affiliate@levneucebnice.cz. Vyplácení provizí provádí provozovatel od částky 500 Kč a vyšší. Za účelem úhrady provize je uživatel povinen sdělit při registraci číslo bankovního účtu vedeného u jedné z českých bank, kam mají být provize vypláceny a další požadované údaje. Případné změny adresy, telefonního čísla, emailové či poštovní adresy nebo bankovního spojení uvedeného v profilu affiliate programu je nutné neprodleně editovat ve svém uživatelském rozhraní. Pokud uživatel tuto povinnost nesplní, je sám zodpovědný za veškeré problémy, které mu tím vzniknou.

c) Provozovatel umožní uživateli přístup do affiliate programu, kde si uživatel může kontrolovat stav svého affiliate účtu, aktuální výši provize a kde bude moci získávat reklamní materiály.

d) V případě, kdy bude provize uživatele nižší nebo rovna 500 Kč, nebude částka provize za takový kalendářní měsíc vyplacena, ale připočte se k provizi, na kterou vznikne uživateli nárok v následujícím kalendářním měsíci.

e) Za neproplacené nebo zákazníkem stornované objednávky, nebo provozovatelem neschválené provize se odměna uživateli neposkytuje!

III. Práva a povinnosti uživatele

a) Uživatel se zavazuje provozovat internetové stránky, na nichž budou umístěny reklamní materiály provizního systému provozovatele, a to v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Uživatel prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž umístil reklamní materiály propagující stránky provozovatele a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Uživatel je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách.

b) S přístupovými údaji uživatele k proviznímu systému je nutné nakládat jako s přísně důvěrnými. Jejich předání třetím osobám nebo jejich zveřejnění je zakázáno.

c) Poskytnutá reklamní grafika a odkazové kódy jsou chráněny autorským zákonem a smí být použity pouze v nezměněné formě a pouze k propagaci provozovatele na webových stránkách připojených k proviznímu systému. Každé zneužití může mít trestněprávní důsledky.

d) Přísně zakázáno je zasílání nekalé reklamy prostřednictvím diskusních skupin, emailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty, stejně i ostatních telekomunikačních prostředků. Uživatel se zavazuje, že jeho webová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je: nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím, obsahuje nějaký virus, který by způsobil zničení, ztrátu nebo poškození na jakémkoli zařízení, datech nebo programu provozovatele nebo konečného návštěvníka. Uživatel je povinen zdarma umožnit pracovníkům provozovatele volný přístup do všech částí svých webových stránek, aby si mohl ověřit, že uživatel vyhověl všem podmínkám stanoveným touto Dohodou. Dále nesmí webové stránky uživatele odkazovat současně na provozovatele a gambling, erotické stránky, porno nebo ilegální software na webech třetích stran. Provozovatel si může u uživatele vyžádat doplnění tagu rel="nofollow" u jakéhokoliv affiliate odkazu vedoucího na web provozovatele ze stránek Uživatele. Odmítnutí tohoto požadavku bude mít za následek zrušení účtu v provizním systému provozovatele bez náhrady.

e) Uživatel nesmí na svých stránkách uvádět jiné prodejní ceny produktů než ty, které jsou uváděny na e-shopech provozovatele.

f) Pokud by se provozovatel dozvěděl o provozování nekalých reklamních praktik, dovoluje uživatel provozovateli vydání všech osobních údajů vyšetřovacím orgánům.

g) Je zakázáno zahrnutí odkazových kódů do skript nebo programů, jedině v případě že by k tomu provozovatel udělil uživateli výslovný písemný souhlas.

h) Uživatel je povinen uskutečňovat činnost dle této Dohody poctivě a v dobré víře, je povinen dbát zájmů Provozovatele a sdělovat provozovateli všechny informace, které by mohly být důležité pro plnění této Dohody.

IV. Doba trvání, ukončení spolupráce

a) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

b) Provozovatel je oprávněn od dohody odstoupit v případě, že uživatel poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.

c) Tato dohoda obsahuje veškerá ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny. Změny nebo doplňky této smlouvy jsou účinné pouze tehdy, pokud byly přijaty v písemné podobě.

d) Vypovězení této dohody provozovatelem i uživatelem je možné kdykoli a bez udání důvodů písemnou výpovědí zaslanou druhé smluvní straně, kdy za písemnou výpověď se považuje i výpověď zaslaná emailem druhé smluvní straně. Smluvní vztah mezi stranami bude poté ukončen ke konci měsíce, ve kterém byla výpověď druhé smluvní straně doručena. V tomto případě je nutné z webových stránek uživatele neprodleně odstranit všechny reklamní materiály poskytnuté provozovatelem. Případně pořízené lokální záložní kopie bannerových a odkazových kódů, jakož i software, který byl pro partnerství případně přenechán, je nutné beze zbytku smazat. Další použití reklamní grafiky na podporu jiných stránek je striktně zakázáno a má trestněprávní důsledky!

V. Ostatní ujednání

a) Provozovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit užívání odkazu (reklamy) umístěné na internetové stránce uživatele a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu svého odkazu (reklamy) zde umístěného. V případě, že provozovatel využije tohoto svého oprávnění, nezodpovídá za škodu, která v důsledku tohoto jeho rozhodnutí vznikla uživateli nebo jiné osobě.

b) Provozovatel nezodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem online systému a internetové sítě. Provozovatel dále nezodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob. Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 9. 2014


Může se hodit…


booktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele