Auditorium

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Útěk před demokracií

publisher: Auditorium

4.1 / 5
32 %
Podle údajů mezinárodních organizací je pouze zhruba třetina států světa hodnocena jako demokratická, přičemž podíl nedemokratických zemí se v posledním desetiletí zvyšuje. Autoritativní režimy převažují nad demokratickými a v dosavadních demokratických státech se projevují autoritativní prvky. Jak úpadek demokracie, tak nárůst autoritativních metod a režimů, jsou považovány za globální jevy, a

Sleva 32 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem

Proti systému! - Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21.…

Autor: Rataj Jan

publisher: Auditorium

4 / 5
21 %
Kniha přináší z větší části doposud nezpracovaný pohled na českou antisystémovou krajní pravici v jejím více než stoletém vývoji. První část sleduje odmítavou reakci českého radikálního konzervativismu, fašismu i nacionálního socialismu k demokratické modernizaci české společnosti v meziválečném období a následný politický debakl těchto proudů po Mnichovu 1938 a za druhé světové války. Druhá část

Sleva 21 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem

Dějiny československého práva 1945-1989

Autor: Kuklík Jan

publisher: Auditorium

4.8 / 5
22 %
Kniha mapuje vývoj československého soukromého i veřejného práva v kontextu politických a hospodářských dějin Československa po druhé světové válce. Poukazuje na specifika jednotlivých odvětví práva pod vlivem komunistické ideologie, stejně jako na proces deformace tradičních právních institutů. Autoři se věnují také bezprostředně poválečnému období, obnově právního řádu a vypořádání se s

Sleva 22 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 437 Kč

Skladem

Lidová spravedlnost - Mimořádné lidové soudy v letech 1945-1948

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Nacistické zločiny spáchané v průběhu druhé světové války neměly do té doby v celosvětových dějinách obdoby. Reakcí československé exilové vlády bylo připravení tzv. velkého retribučního dekretu, který na osvobozeném území zřizoval mimořádné lidové soudy. O jednotlivých zločinech pak rozhodovaly pětičlenné senáty složené ze soudce z povolání a čtyř soudců z lidu. Celkem se muselo těchto 24

Sleva 32 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Agent, který se neprostřílel… a ti ostatní - Příspěvek k dějinám třetího odboje a politických…

Autor: Starý Marek

publisher: Auditorium

0 / 5
28 %
Jednu z významných forem třetího (protikomunistického) odboje po roce 1948 představovala činnost agentů-chodců. Šlo o československé občany, kteří uprchli na Západ a následně se ve službách zahraničních rozvědek vraceli do vlasti a plnili zde nejrůznější úkoly špionážního, výzvědného či sabotážního charakteru. Jejich činnost je dodnes jen velmi málo zmapována, ačkoliv to byli právě oni, kteří

Sleva 28 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem

Interpretační úskalí justiniánských digest

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Výklad práva je nedílnou součástí mechanismu fungování práva. Interpretace je pak o to těžší, pokud jeho předmětem má být právo tak staré, jako v Digestech, zákoníku císaře Justiniana z roku 533. Jde o text, který je kompilací úryvků stovek děl několika desítek autorů žijících v rozmezí tří set let. Kapitoly tvořící tuto knihu jsou zaměřeny na různé oblasti římského práva. Jedná se o rozbor

Sleva 32 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem

Sociální práva v Evropě - 100 let Mezinárodní organizace práce MOP

Autor: Koldinská Kristina

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
V roce 2019 jsme si připomínali 100. výročí vzniku Mezinárodní organizace práce (MOP), založené Versaillskou mírovou konferencí v roce 1919 jakožto součásti mírového uspořádání po první světové válce. Za dobu své existence přijala bezmála 200 úmluv – mezinárodních standardů, upravujících nejrůznější aspekty práce, které přispěly, často radikálně, ke zlepšení pracovních podmínek na celém světě. I

Sleva 32 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem

Dělba moci a její proměny

Autor: Tryzna Jan

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Koncept dělby moci představuje jeden z výchozích stavebních prvků současných demokratických právních států. Jeho základní myšlenka založená na přesvědčení o tom, že koncentrovaná moc hrozí svým zneužitím, je stále platná, avšak postupy, jimiž se má takovému nežádoucímu stavu bránit, jsou proměnlivé. Funkční koncept dělby moci musí být tudíž dynamický. Prochází jednak spontánním vývojem, jednak

Sleva 32 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Pracovní právo v kontextu občanského práva - Analýza limitů podpůrné působnosti obecného občanského…

Autor: Štefko Martin

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Kniha představuje komplexní pojednání o vztahu pracovního a občanského, analyzuje nejdůležitější teoretické aspekty a zohledňuje také významné historické a komparativní souvislosti. Zejména se však zaměřuje na praktické problémy, např. vlivu smrti zaměstnavatele na pokračování pracovněprávního vztahu, počítání lhůt, odstoupení od konkurenční doložky, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,

Sleva 32 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 171 Kč

Skladem

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století

Autor: Kolektiv autorů - Gerloch Aleš,Šturma Pavel

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Mimořádná monografie věnovaná aktuálním problémům ochrany lidských práv, a to jak v České republice, tak i na evropské a mezinárodní úrovni. Kolektiv téměř padesáti předních českých a slovenských odborníků pojednává především o ústavním zakotvení lidských práv, jejich ochraně soudy i veřejnou správou, stejně jako o vybraných speciálních problémech, jakými jsou diskriminace, ochrana menšin, právo

Sleva 32 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 267 Kč

Skladem

Pod ochranou hákového kříže - Nacistický okupační režim v českých zemích 1939-1945

Autor: Maršálek Pavel

publisher: Auditorium

0 / 5
30 %
Kniha se zabývá jedním z nejtemnějších období českých dějin. Popisuje proces likvidace druhé československé republiky a ustavení Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 a následnou nacistickou okupační politiku, jíž dominovala snaha o pohlcení, germanizaci a dokonalé hospodářské vytěžení českomoravského prostoru. Autor přibližuje čtenáři státoprávní, správní, právní a ekonomické aspekty režimu

Sleva 30 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Soudní řád správní - Kritická analýza

Autor: Kolektiv autorů - Adamec Martin,Adamusová Zuzana,Balounová Jana

publisher: Auditorium

0 / 5
31 %
Kniha je kolektivní monografií zaměřenou na kritickou analýzu soudního řádu správního a souvisejících předpisů, a to zejména z pohledu praxe. Vychází z tezí o základní funkci správního soudnictví, kterou je poskytování ochrany veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob před zásahy orgánů veřejné správy. Autoři se mimo jiné zamýšlí nad možnými změnami, které by zajistily kvalitní,

Sleva 31 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem

Listina základních práv Evropské unie

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Deset let v praxi – hodnocení a výhled Kniha je věnována 10. výročí právní závaznosti Listiny základních práv Evropské unie. Její autoři, vyučující a doktorandi na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, hodnotí její působení na unijní úrovni i ve vnitrostátním prostředí jednotlivých členských států. Pozornost je věnována vybraným otázkám nejen aplikační praxe, ale také zohledňování Listiny v

Sleva 32 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

Jaderné právo a právní futurismus - Jaderné technologie budoucnosti a jejich právní úprava

Autor: Handrlica Jakub

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Jak bude vypadat jaderné právo budoucnosti? Tato kniha se věnuje odpovědi na tuto otázku z perspektivy budoucího vývoje jaderných technologií v horizontu následujících desetiletí. Centrem pozornosti jsou otázky budoucí právní úpravy ve vazbě na problematiku nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, kterou se musí zabývat každý stát, jenž na svém území v minulosti provozoval,

Sleva 32 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Metody a zásady interpretace práva

Autor: Wintr Jan

publisher: Auditorium

0 / 5
30 %
Druhé vydání úspěšné monografie, která přehledným a uceleným způsobem shrnuje základní metodologii interpretace práva. Kniha vychází ze základního členění na výklad jazykový, systematický, historický a teleologický, které dále rozpracovává do padesáti vzájemně provázaných interpretačních zásad, jejichž aplikaci názorně demonstruje na příkladech z české judikatury a ukazuje, jak jsou používány v

Sleva 30 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 335 Kč

Skladem

Condictiones: Ke kořenům bezdůvodného obohacení

Autor: Dostalík Petr

publisher: Auditorium

0 / 5
31 %
Kniha se zabývá problematikou bezdůvodného obohacení. Mapuje případy, ve kterým římští právníci poskytovali žaloby z bezdůvodného obohacení (kondikce) a ukazuje, jakými zásadami byli vedeni při jejich posuzování. Práce nachází značné rozdíly mezi řešením případů bezdůvodného obohacení klasickými právníky a řešeními, ke kterým se přiklonil císař Justinián ve své slavné sbírce Corpus iuris civilis

Sleva 31 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes

Autor: Kolektiv autorů - Fruthová Veronika,Novák Marek

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Vlastnictví patří mezi základní instituty soukromého práva již od starověku. Moderní pojetí vlastnictví má své ko-řeny v právu římském, které položilo základy většině jeho hlavních atributů. Římská právní věda se velmi podrobně zabývala především praktickými strán-kami vlastnictví, zejména pak rozlič-nými způsoby jeho nabývání, které roz-dělila do několika typů a vytvořila pro ně speciální

Sleva 32 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 171 Kč

Skladem

Znárodněné Československo - Od znárodnění k privatizaci - státní zásahy dovlastnických a dalších…

Autor: Kuklík Jan

publisher: Auditorium

0 / 5
23 %
První monografie, která mapuje proces státních zásahů do soukromého vlastnictví v celé historii Československa, tj. od roku 1918 do konce roku 1992. Autor tak pojednává o všech významných etapách tohoto procesu v našich dějinách, od pozemkové reformy a úvahách o znárodnění průmyslu za první republiky, přes konfiskace v období protektorátu a později na základě tzv. Benešových dekretů, až po

Sleva 23 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem

Usucapio - Vydržení v římském právu

Autor: Bělovský Petr

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Vydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny spočívají v právu římském, kde se formovalo společně se dvěma základními instituty majetkového práva – vlastnictvím a držbou, které vydržení organicky propojuje. Ačkoli vydržení běžně označujeme za jeden ze způsobů nabývání vlastnictví, je tento aspekt jeho existence spíše důsledkem než příčinou. Smyslem

Sleva 32 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem

Menšiny, vysoké školy a právo

Autor: Kolektiv autorů - Petráš René,Halász Ivan

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Postavení menšin je jednou z nejsložitějších společenských a politických otázek, k jejímž klíčovým aspektům patří kromě zákazu diskriminace a možností používání vlastního jazyka ve veřejném styku právě problematika školství. U menšin lišících se jazykem od většiny, tedy v zásadě u většiny národnostních minorit, představuje školství s výukou v mateřském jazyce zásadní prvek. Tato kniha se věnuje

Sleva 32 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele