Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

ČGS

Kategorie:

Zoologie 2 - Obratlovci

Autor: Kolektiv autorů - M. Maleninský,Kolektiv

publisher: ČGS

4 / 5
16 %
Také tento svazek řady učebnic přírodopisu pro základní školy navazuje ve stejné koncepci na učebnici Zoologie 1. Seznamuje žáky s hlavními skupinami a s vybranými představiteli obratlovců. Všímá si vztahu těchto živočichů k člověku a rovněž jejich ekologických vazeb. Vede žáky ke správnému vztahu k živým tvorům, upozorňuje na ohrožené obratlovce.

Sleva 16 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem

Hospodářský zeměpis – Globální geografické základy světového hospodářství

Autor: Kolektiv autorů - I. Bičík,Kolektiv

publisher: ČGS

5 / 5
17 %
2. díl nové učebnice zeměpisu pro OA rovněž důsledně vychází z nových osnov závazných pro tyto školy. Obsahuje moderně koncipovaný obecný hospodářský zeměpis, tj. ekonomické, sociální, kulturně-geografické, geopolitické a environmentální aspekty světové ekonomiky. Učebnice může sloužit jako vhodná příručka i pro učitele jiných škol.

Sleva 17 % z běžně ceny 157 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem

Zeměpis pro střední odborné školy a učiliště

Autor: Milan Holeček

publisher: ČGS

5 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Ekologie a životní prostředí

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Červinka, kol.

publisher: ČGS

5 / 5
17 %
Nová učebnice vychází z osnov pro učební obory SOŠ a SOU pro předmět Základy ekologie. V souladu s nimi zahrnuje kromě úvodu do ekologie i širší geografické pojetí problematiky životního prostředí. Učivo, rozčleněné na základní a rozšiřující, provází množství příkladů z domova i ze světa. Člení se do tematických okruhů Základy ekologie, Složky životního prostředí, Umělé ekosystémy, Ochrana

Sleva 17 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Malý geografický a ekologický slovník

Autor: T. Matějček

publisher: ČGS

3 / 5
17 %
Nový slovník středního rozsahu vznikl rozšířením staršího slovníčku o četná další hesla z různých geografických disciplín a především o hesla věnovaná problematice ekologie a nauky o životním prostředí. Jde o pomůcku užitečnou pro učitele zeměpisu a přírodopisu všech stupňů a typů škol, pro studenty středních škol i posluchače bakalářského studia na vysokých školách. U všech hesel jsou uvedeny

Sleva 17 % z běžně ceny 147 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis pro 8. ročník - Člověk

Autor: Kolektiv autorů - M. Maleninský,Kolektiv

publisher: ČGS

2 / 5
17 %
Dosud chybějící titul zahrnuje tematiku stavby lidského těla a funkce jednotlivých orgánů, dále základy zdravovědy i postavení člověka v živočišném systému. Tento svazek bude ilustrován barevnými fotografiemi a kresbami. Po vydání bude metodická příručka určená k práci s tímto titulem přístupna zdarma na našich internetových stránkách.

Sleva 17 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem

Zoologie 1 - Bezobratlí

Autor: Kolektiv autorů - M. Maleninský,Kolektiv

publisher: ČGS

0 / 5
16 %
Po úvodním seznámení s obecnou charakteristikou živočichů následuje přehled bezobratlých od prvoků po hmyz. Každá skupina je představena pomocí modelového živočicha. Závěr syntetizuje poznatky a ústí do vysvětlení základních ekologických vztahů a pojmů. Přináší netradiční náměty na pozorování bezobratlých živočichů včetně jednoduchých návodů na jejich chov.

Sleva 16 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem

Geologie - Učebnice pro ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií

Autor: P. Jakeš

publisher: ČGS

0 / 5
16 %
Moderně pojatá učebnice geologie pro základní školy s množstvím originálních ilustrací. Klade důraz na současnou dynamickou geologii, na hledání souvislostí a zákonitostí v neživé přírodě naší planety i na souvislosti živé a neživé přírody, poukazuje na ekologické souvislosti. Lze ji vhodně využít i jako příručku pro výuku fyzického zeměpisu na základních a středních školách.

Sleva 16 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem

Praktický zeměpis - Pracovní sešit

Autor: J. Peštová

publisher: ČGS

0 / 5
16 %

Sleva 16 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Přírodní prostředí - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Tampír V.,Červinka P.

publisher: ČGS

0 / 5
17 %
Tento svazek s tematikou obecného fyzického zeměpisu, základů planetárního zeměpisu a kartografie výrazně pomůže při procvičování a upevňování tematických okruhů, které jsou náročné pro žáky 6. ročníku, kde se většinou probírají. Pracovní sešit navazuje na učebnici Přírodní prostředí Země, ale lze jej využít i při práci s jinou učebnicí.

Sleva 17 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem

Zeměpis naší vlasti - Pracovní sešit

Autor: Hana Kühnlová

publisher: ČGS

0 / 5
17 %
První z modernizovaných sešitů navazuje koncepcí na úspěšný titul Znám Českou republiku stejné autorky. Procvičuje učivo regionálního zeměpisu Česka, vede žáky k přemýšlení a debatám o významných problémech. Procvičuje nejen znalosti, ale i některé dovednosti. Navazuje na stejnojmennou učebnici, ale lze ji využít i při práci s jinou učebnicí.

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Poznáváme svět v číslech

Autor: Kolektiv autorů - Herink J.,Šára P.

publisher: ČGS

0 / 5
17 %
Příručka obsahuje tabulkové přehledy základních údajů o celém světě, o jednotlivých světadílech i o všech samostatných státech i závislých území. Je doplněna jednoduchými grafy, komentáři k některým tabulkám a údajům i metodickým návodem určeným k práci s číselnými údaji. Je určena zejména k práci ve škole, ale i pro širší veřejnost zajímající se o svět.

Sleva 17 % z běžně ceny 53 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem

Přírodopis pro 6. ročník - Botanika 1, Zoologie 1 - ČGS

Autor: Kolektiv autorů - M. Maleninský,Kolektiv

publisher: ČGS

0 / 5
17 %
První inovovaná učebnice, která vznikla spojením dosavadních učebnic Botanika 1 a Zoologie 1. Na rozdíl od nich byly dvoubarevné ilustrace nahrazeny celobarevnými. Celkové pojetí i texty jednotlivých kapitol jsou shodné s původními učebnicemi, takže lze kombinovat použití původních i nové učebnice a pro žáky je obnovovat postupně.

Sleva 17 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis světa – Evropa - Pracovní sešit

Autor: D. Řezníčková

publisher: ČGS

0 / 5
16 %
Nový pracovní sešit nahrazuje dosavadní svazek Žijeme v Evropě, který vyšel ve třech vydáních, je rozebrán a v dosavadní podobě již nebude vydáván. Nový sešit je modernizován a aktualizován, navazuje na učebnici Zeměpis světa 3, ale lze jej bez problémů využít i při práci s jinými učebnicemi se stejnou tematikou.

Sleva 16 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Zeměpis světa – kontinenty - Pracovní sešit

Autor: Hana Kühnlová

publisher: ČGS

0 / 5
16 %
Nový pracovní sešit spojuje obsah dvou dřívějších pracovních sešitů a zahrnuje tematiku regionálního zeměpisu Afriky, Austrálie a Oceánie, Ameriky a Asie. Lépe vyhovuje časovým možnostem vyučujících než dosavadní dva svazky. Odpovídá učebnicím Zeměpis světa 1 a 2, ale lze využít i při práci s jinými učebnicemi.

Sleva 16 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis pro střední odborné školy a učiliště

Autor: kolektiv

publisher: ČGS

0 / 5
17 %
Tato učebnice je určena pro vyučování zeměpisu na středních odborných školách a středních odborných učilištích, na kterých zeměpis není odborným předmětem. Je vůbec první učebnicí, která plně odpovídá učebním osnovám určeným pro tyto typy škol. Zbavuje jejich vyučující i studenty nutnosti používat pro tento vyučovací předmět učebnice vytvořené k jinému účelu a pro jiné studenty – pro gymnázia či

Sleva 17 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Současný svět - Pracovní sešit

Autor: D. Řezníčková

publisher: ČGS

0 / 5
17 %
Nový sešit je koncipován tak, aby vedl k poznávání a procvičování jednoduchých metod a technik vedoucích k efektivnímu využívání rozmanitých informačních zdrojů . Většina úkolů procvičuje specificky geografické i obecné dovednosti, jež napomáhají k získání klíčových kompetencí ve smyslu Rámcových vzdělávacích programů pro základní i gymnaziální vzdělávání. Do pracovního sešitu se promítají

Sleva 17 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem

Přírodopis pro 7. ročník - Zoologie 2, Botanika 2

Autor: Kolektiv autorů - M. Maleninský,Kolektiv

publisher: ČGS

0 / 5
17 %
Učebnice navazuje ve stejném pojetí na Přírodopis pro 6. ročník. V první části seznamuje žáky s hlavními skupinami a s vybranými představiteli obratlovců. Všímá si vztahu živočichů k člověku a jejich ekologických vazeb. Vede žáky ke správnému vztahu k živým tvorům, upozorňuje na ohrožené obratlovce. Ve druhé části úvodní kapitoly vysvětlují základní znaky vyšších rostlin a další část popisuje

Sleva 17 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem

Základy zeměpisných znalostí

Autor: Kolektiv autorů - Tlach S.,Herink J.

publisher: ČGS

0 / 5
17 %
Příručka k sestavení učebních osnov a ověřovací sbírka úloh pro vyučovací předmět Zeměpis ve školních vzdělávacích programech pro základní vzdělávání

Sleva 17 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem

Základy přírodopisných znalostí

Autor: Kolektiv autorů - Sobotovi M. a K.,Herink J.

publisher: ČGS

0 / 5
17 %
Titul obsahuje návod k sestavení školních vzdělávacích programů v duchu Rámcových vzdělávacích programů pro 6. - 9. ročník základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií a sbírku úloh k procvičování a ověřování vědomostí a dovedností žáků, která představuje vzorovou banku otázek, úkolů a testových úloh. Pokrývá úplné učivo předepsané Rámcovými vzdělávacími programy.

Sleva 17 % z běžně ceny 147 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Ekologická a enviromentální výchova

Autor: T. Matějček

publisher: ČGS

0 / 5
17 %
Příručka zaměřená k podpoře průřezového tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. Tento učební text využijí také další organizace, které se věnují práci s dětmi a mládeží, zejména střediska ekologické výchovy. Text učebnice je rozdělen do čtyř tematických okruhů: Základní podmínky života, Ekosystémy, Lidské aktivity

Sleva 17 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem

Místo, kde žijeme

Autor: A. Matušková

publisher: ČGS

0 / 5
17 %
Učebnice pro 1. stupeň základní školy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět

Sleva 17 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem

Atlas - Člověk a jeho svět

Autor: Pavel Červinka

publisher: ČGS

0 / 5
17 %
Mapový a obrazový atlas doplňující ucelenou řadu učebnic ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět

Sleva 17 % z běžně ceny 113 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Místo, kde žijeme – Pracovní sešit

Autor: A. Matušková

publisher: ČGS

0 / 5
17 %
Pracovní sešit pro 1. stupeň základní školy ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět

Sleva 17 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem


Může se hodit…


Nové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele