Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Mezi mýty a minarety - Kmoníček, Mendel, Pelikán a Tureček v rozhovorech o islámu a muslimském světe

Autor: Jan Rovenský , kol.

publisher: Filosofia

4.5 / 5
28 %
Co je hidžáb, když to není ženský šátek? Smějí se v islámských zemích stavět kostely? Proč pro muslimského učence může být nebezpečná srážka s islámským fundamentalistou? Z jakého důvodu si hluboce věřící muslimka na sebe nevezme burkini? Jsou muslimové, kteří jedí vepřové? V čem je muslimská komunita v Česku jiná než jinde v Evropě? To jsou jen některé otázky, na které odpovídá tato kniha, která

Sleva 28 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Prolegomena k filosofii současnosti

Autor: Michal Hauser

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha se zaměřuje na základní krizové body postmoderní současnosti (ekologickou krizi, omezování demokracie, rozklad subjektu) a chápe je jako impulsy k obnově (materialistické) filosofie. Autor se věnuje Marxovi, Adornovi a Kosíkovi, aby ukázal jejich význam pro pochopení dnešní situace. Seznamuje nás zároveň se současnou levicovou filosofií – s Jamesonem, Mouffovou, Žižkem, ale také

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Acta Comeniana 22-23 - International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual…

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Svazek obsahuje studie věnované tradici německé mystiky pozdního středověku a období reformace (M. Žemla), polským stykům moravského kalvinisty Jana Opsimatha (A. Kostlán), humanistovi a procísařskému politickému teoretikovi Melchioru Goldastovi (J. Hrbek), Komenského pojetí panharmonie (K. Schaller), dále studie doplněná o edici humanistického traktátu o původu Čechů z pera Jana Matyáše

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem

Přerozdělování nebo uznání?

Autor: Kolektiv autorů - Nancy Fraserová,Alex Honneth

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha dvou významných současných teoretiků se vyznačuje interdisciplinární povahou a pohybuje se především na rozmezí filozofie, sociologie, politologie a psychologie.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Dialog - Sémiotické rozměry a rozhraní dialogu

Autor: Ladislav Tondl

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Studie je příspěvkem k vybudování interdisciplinární teorie dialogu, zároveň představuje i praktický krok na složité cestě ke kultivování našeho veřejného života a hlavně těch komunikačních zařízení, které se vyznačují hledáním pravdy prostřednictvím polemiky.

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Kantova analogie estetické zkušenosti - Systematická a argumentačně analytická studie ke Kantově…

Autor: Jindřich Karásek

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha je studií ke Kantově teorii krásna. Autor zasazuje Kantovu teorii do historického kontextu, když poukazuje na rozdíly v pojetí krásna u Kantových předchůdců (Baumgarter, Burke) a následovníků (Schiller, Hegel). Kantova koncepce je tak představena jako významný předěl ve vývoji estetiky. Autor poukazuje také na vnitřní souvislost Kantovy teorie krásna s jeho pojetím jednání a s jeho teorií

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk - logika - věda

Autor: Prokop Sousedík

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Sborník ze zasedání českých a slovenských analytických filozofů na téma Aktuální problémy logické a filosofické analýzy. Editor Prokop Sousedík.

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi Baltem a Uhrami - Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Řezníková,Vladimír Urbánek

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Sborník obsahuje příspěvky českých i zahraničních badatelů o Komenském a dějinách středoevropských evangelíků v raném novověku (v českém, německém, polském, anglickém a francouzském jazyce). Přináší rovněž edici smlouvy o užívání Betlémské kaple z roku 1612 a tří Komenského politicky a teologicky orientovaných kratších spisů, které dosud nebyly publikovány v českém překladu. Sborník je určen všem

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Formální a transcendentální logika

Autor: Edmund Husserl

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Dílo Formální a transcendentální logika, uveřejněné v roce 1929, je posledním dílem o logice, kterému mohl dát definitivní podobu ještě Husserl sám. Problematiku, které byla věnována jeho Logická zkoumání, v něm zpracoval způsobem, který odpovídá výsledné fázi jeho filosofického vývoje: v souladu s fenomenologickým pojetím ukazuje, že i pro logiku platí, že její útvary vyplývají z konstituujících

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Skrytá svědectví v díle Karla Hynka Máchy

Autor: Mojmír Grygar

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Tři studie věnované rozboru nedopovězených pasáží Máchova deníku, strukturální analýze verše Máje a sémiotice těla v Máchově básnické výpovědi.

Sleva 20 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

Hearth and Horizon - Cultural Identity and Global Humanity in Czech Philosophy

Autor: Erazim Kohák

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha zkoumá filosofické ustavování novodobé národní totožnosti na příkladu českého národního obrození v posledních dvou staletích. Autor poskytuje propojené úvody do nedávných českých dějin a do filosofické problematiky národní totožnosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Ústavní zakotvení sociálních práv

Autor: Cécile Fabreová

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Autorka ve své přednášce zdůvodňuje, proč je zapotřebí uznat lidské bytosti za nositele sociálních práv a proč je třeba tato práva zařadit mezi ostatní lidská práva.

Sleva 21 % z běžně ceny 48 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem u dodavatele

Sapientia nostra - Filosofie a teologie po pařížském odsouzení v roce 1277

Autor: Andreas Speer

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Studie se soustřeďuje na debatu o chápání moudrosti, začínající na sklonku 13. století. Tuto debatu je možno chápat jako reakci na aristotelský model vědy s jeho rozlišováním teoretického a praktického vědění a jasně stanovenou hranicí mezi metafyzikou a teologií zjevení.

Sleva 21 % z běžně ceny 48 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem u dodavatele

Korektiv Masarykovy filosofie

Autor: Zdeněk Novotný

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
T. G. Masaryk je všeobecně uznáván jako politik a státník, avšak jako filosof je považován za prakticky zaměřeného eklektika. Tato kniha, která vznikala v roce 160. výročí narození Masaryka a vychází 300 let od narození D. Huma, ukazuje významné aspekty Masarykovy teoretické filosofie, zvláště ve vztahu k Humovi a jeho skepsi, která jej ovlivnila více než filosofie I. Kanta. Masaryk opakovaně

Sleva 20 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Po cestách naléhavosti myšlení

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem u dodavatele

Rozjímání vpřed i vzad - Karlu Kosíkovi k pětasedmdesátinám

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Sborník věnovaný českému filosofovi Karlu Kosíkovi k pětasedmdesátinám.

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Znalost - její lidské, společenské a epistemické dimenze

Autor: Ladislav Tondl

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Soukromý jazyk, pravidla a Wittgenstein

Autor: Petr Glombíček

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Tradičně se diskuse o soukromém jazyce, k níž dal ve své knize Filosofická zkoumání (1953) podnět rakouský filosof Ludwig Wittgenstein (1889–1951), soustřeďovala na otázku tzv. autority první osoby ve věci mentálních stavů. Texty v tomto sborníku se na problém soukromého jazyka pokoušejí podívat jako na obecnější problém, co to znamená něčemu rozumět. Popularitu takovému čtení Wittgensteinových

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Síla a rozum - Spor realismu s idealismem v moderním politickém myšlení

Autor: Pavel Barša

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Nová kniha prof. Pavla Barši Síla a rozum si klade dva úkoly. Prvním je představit protiklad mezi realismem a idealismem tak, jak se artikuloval v moderním politickém myšlení. Druhým úkolem je zasadit tento protiklad do takového rámce, v němž se symbolické referenční body obou pozic – síla a rozum – již nebudou jevit jako alternativní principy politického jednání, nýbrž jako jeho dva vzájemně

Sleva 20 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem u dodavatele

O pojmu vědosloví, Druhý úvod do vědosloví, Pokus o nové podání vědosloví

Autor: Johann Gottlieb Fichte

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Překlad tří kratších a relativně přístupných textů J. G. Fichta, které proto mohou sloužit jako úvodní texty do Fichtovy filosofie obecně a zvláště pak k četbě základního Fichtova textu Základ všeho vědosloví.

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Struktura chování

Autor: Maurice Merleau-Ponty

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Východiskem analýz, které Merleau-Ponty podává v této knize, je kritika koncepcí, které chování živých organismů pojímají jako kauzální účinky izolovaných neurofyziologických procesů; najdeme tu tedy např. i kritiku Pavlovovy teorie podmíněných reflexů. Vztah psychického řádu k řádu vitálnímu a vztah duchovna k psychičnu je autorem pojímán jako integrace, díky níž se určitá struktura stává částí

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Vidění svaté Brigity Švédské v překladu Tomáše ze Štítného

Autor: Pavlína Rychterová

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Na přelomu 14. a 15. století přeložil nejvýznamnější český literát středověku Tomáš ze Štítného do staročeštiny tehdy velmi aktuální vize svaté Brigity Švédské (1303-1373). Text překladu je dochován ve dvou verzích, první určil autor pro svoji dceru, druhou, stručnější, pro zbožné laické čtenáře. Kritická edice obou verzí textu spočívá na pěti úplných opisech díla z patnáctého století. Edici

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Univerzalismus v etice jako problém - K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích

Autor: Vlastimil Hála

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha se zaměřuje na významné dějinněfilosofické pokusy o zformulování univerzalistické koncepce etiky. Analyzuje hodnotovou etiku, Brentanovu školu, Patočkovo pojetí duchovního člověka apod., a to vše v souvislosti s postulátem nepodmíněné platnosti lidských práv. Z pohledu obecné etické a axiologické problematiky se rovněž zabývá diskurzem probíhajícím v současné ekologické filosofii. Klade si

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie

Autor: Ivan Chvatík

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Svazek sestavený ze studií fenomenologických filosofů zabývajících se již delší dobu myšlením Jana Patočky pokrývá tematicky celé Patočkovo dílo. Pozornost přispěvatelů je zaměřena především na to, co je ve filosofii Jana Patočky originálního, ať už je to jeho kritika zakladatele fenomenologie Edmunda Husserla nebo jeho velkého pokračovatele Martina Heideggera, či Patočkův vlastní pozitivní

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

knihy na vahu knihy na vahu