Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Filosofia

kategorie:

Sekulární věk - Dilemata moderní společnosti. Vybrané kapitoly

Autor: Charles Taylor

publisher: Filosofia

4 / 5
20 %
Co to znamená, když řekneme, že žijeme v sekulární době? V odpovědi na tuto otázku Charles Taylor dokládá, jakým zásadním způsobem se v průběhu posledních staletí změnilo postavení náboženství v západních společnostech. Český překlad vybraných kapitol Taylorova rozsáhlého díla ukazuje historický vývoj sekulárních aspektů moderní doby a objasňuje, jak se tyto změny promítají do naší současnosti a

Sleva 20 % z běžně ceny 305 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk - logika - věda

Autor: Prokop Sousedík

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Sborník ze zasedání českých a slovenských analytických filozofů na téma Aktuální problémy logické a filosofické analýzy. Editor Prokop Sousedík.

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi Baltem a Uhrami - Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Řezníková,Vladimír Urbánek

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Sborník obsahuje příspěvky českých i zahraničních badatelů o Komenském a dějinách středoevropských evangelíků v raném novověku (v českém, německém, polském, anglickém a francouzském jazyce). Přináší rovněž edici smlouvy o užívání Betlémské kaple z roku 1612 a tří Komenského politicky a teologicky orientovaných kratších spisů, které dosud nebyly publikovány v českém překladu. Sborník je určen všem

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Proti útlaku a nadvládě - Transnacionální výzvy politické a feministické teorii

Autor: Iris Marion Young

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha je reprezentativním souborem textů Iris Marion Young, významné americké sociální a politické filosofky. Publikace se věnuje hlavním tematickým oblastem, jimiž se Young zabývala: reflexe individuální a skupinové konstituovanosti, teorie demokracie, lokální a globální spravedlnost, koncept strukturálních nerovností, feministická filosofie.

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Beckett: filosofie a literatura

Autor: Kolektiv autorů - Karel Císař,Petr Koťátko

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha přináší původní i překladové stati, jež se pokoušejí z pozic filosofie, estetiky a literární vědy interpretovat dílo Samuela Becketta.

Sleva 20 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Ústavní zakotvení sociálních práv

Autor: Cécile Fabreová

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Autorka ve své přednášce zdůvodňuje, proč je zapotřebí uznat lidské bytosti za nositele sociálních práv a proč je třeba tato práva zařadit mezi ostatní lidská práva.

Sleva 21 % z běžně ceny 48 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem u dodavatele

Polemika o ústavě

Autor: Kolektiv autorů - Alessandro Ferrara,Frank I. Michelman

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha umožňuje hlubší porozumění sporům o ospravedlnění a zakládání ústavy a tak zaplňuje mezeru, která se objevila v aktuálních diskuzích o ústavě v mnoha evropských zemích. Autory knihy jsou renomovaní profesoři: Frank Michelman (Harvard University), bývalý prezident Americké společnosti pro politickou a právní filozofii a Alessandro Ferrara (Universita di Roma – Tor Vergata, Řím), prezident

Sleva 20 % z běžně ceny 104 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem u dodavatele

Sapientia nostra - Filosofie a teologie po pařížském odsouzení v roce 1277

Autor: Andreas Speer

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Studie se soustřeďuje na debatu o chápání moudrosti, začínající na sklonku 13. století. Tuto debatu je možno chápat jako reakci na aristotelský model vědy s jeho rozlišováním teoretického a praktického vědění a jasně stanovenou hranicí mezi metafyzikou a teologií zjevení.

Sleva 21 % z běžně ceny 48 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Moc a její symbolika ve středověku

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Příspěvky českých a polských medievistů, jež tvoří 13. svazek sborníku Colloquia medieaevalia Pragensia, nazvaný Moc a její symbolika ve středověku, jsou věnovány problematice reprezentace panovnické vlády ve středověkých Čechách a Polsku. Ta se, jak ukazují zde představené studie, v symbolické rovině odrážela na panovnických pečetích, v korunovačních řádech, resp. při korunovačních rituálech,

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Fenomenologie tělesnosti

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Filosofie 20. století se vyznačuje nejen proslulým obratem k jazyku, ale i neméně významným obratem k tělesnosti. Problematika tělesnosti se v průběhu minulého století stala centrálním filosofickým tématem, které otevřelo nové horizonty myšlení a vynutilo si mnohdy proměnu samotného stylu filosofického tázání. Fenomenologie tělesnosti obsahuje třináct studií českých a slovenských autorů mladší

Sleva 20 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofický význam současné ekologické krize

Autor: Rudolf Kolářský

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha zkoumá význam současné ekologické krize pro filosofii a význam filosofie pro překonání ekologické krize. Autor knihy dokládá, že filosofie životního prostředí může objevovat nové životní možnosti, může ukazovat, co znamená používat vlastní rozum bez cizího vedení v době globální ekologické krize. Může vzbuzovat a posilovat odvahu k svéprávnosti především svou otevřeností k mnohosti a k

Sleva 20 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem u dodavatele

Z evolučního hlediska - Pojem evoluce v současné filosofii

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Havlík,Tomáš Hříbek

publisher: Filosofia

0 / 5
22 %
V současném filosofickém myšlení hraje teorie evoluce ústřední roli, od evoluční epistemologie až po touto teorií motivovanou etiku. V první části publikace autoři usilují o vyjasnění vědeckého statusu teorie evoluce: T. Hříbek jejím srovnáním s různými formami kreacionismu a V. Havlík analýzou formy univerzálních principů evoluce. Ve druhé části se J. Hvorecký věnuje pokusům o naturalizaci

Sleva 22 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem u dodavatele

Metafyzika jako věda. Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi

Autor: Marek Otisk

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá problematikou utváření metafyziky jako vědy v arabském prostředí a následnou recepcí těchto trendů v latinské středověké filosofii. Ve druhé části následují překlady vybraných pasáží Ibn Sínovy Knihy o první filosofii neboli božské vědě a Ibn Rušdovy Epitomé k Aristotelově Metafyzice, včetně latinských znění obou vybraných částí.

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Mimo princip identity

Autor: Alice Kliková

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha je věnována vlivu principu identity na moderní myšlení, který se projevuje v chronicky selhávajících pokusech konstruovat vnitřně nerozporný pojem osobní identity lidské bytosti. Po systematické analýze některých koncepcí (Descartes, Ferret, Changeux, Heidegger, Ricoeur) dospívá výklad k objevení jejich charakteristických mezí a k možnostem rozvinout myšlení mimo princip identity. Na

Sleva 20 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem u dodavatele

George Berkeley - Průvodce jeho filosofií

Autor: Kolektiv autorů - Petr Glombíček,James Hill

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Předložený soubor esejů – první kniha v češtině věnovaná irskému filosofovi – má za cíl představit čtenáři rozsah Berkeleyho filosofického díla. Najdeme zde články, jež se zabývají kritikou aristotelského pojetí vnímání, jeho interpretací jazyka fyziky, teorií jazykového významu, jeho koncepcí „common sense“, jeho představou já jakožto aktivní síly, ale také jeho teorií poslušnosti v politické

Sleva 20 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

O pojmu vědosloví, Druhý úvod do vědosloví, Pokus o nové podání vědosloví

Autor: Johann Gottlieb Fichte

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Překlad tří kratších a relativně přístupných textů J. G. Fichta, které proto mohou sloužit jako úvodní texty do Fichtovy filosofie obecně a zvláště pak k četbě základního Fichtova textu Základ všeho vědosloví.

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Metafyzika antiindividualismu

Autor: Tomáš Hříbek

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Většina současných filosofů má za to, že intencionální mentální stavy (přání, přesvědčení, ...) jsou tělesné stavy: duše je tělo. Zastávají tedy stanovisko materialismu. Moderní materialismus však naráží na řadu problémů, přičemž fatálním se ukazuje především střet s teorií psychologického antiindividualismu (či externalismu). Ústřední část knihy je věnována podrobné kritice řešení, která se

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Struktura chování

Autor: Maurice Merleau-Ponty

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Východiskem analýz, které Merleau-Ponty podává v této knize, je kritika koncepcí, které chování živých organismů pojímají jako kauzální účinky izolovaných neurofyziologických procesů; najdeme tu tedy např. i kritiku Pavlovovy teorie podmíněných reflexů. Vztah psychického řádu k řádu vitálnímu a vztah duchovna k psychičnu je autorem pojímán jako integrace, díky níž se určitá struktura stává částí

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk a jeho svět

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kuneš,Martin Vrabec

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Moderní myšlení vzniklo z přesvědčení, že člověk sice je součástí světa a je na něj odkázán, že však svět jako svět je zde teprve a pouze s člověkem. Člověk tak začíná vystupovat jako světatvorný. Ve světě se nachází jako individuum mezi jinými, jako subjekt rozumění světu však ve světě není - tento svět teprve klade a klade do něho i sebe jako individuum.

Sleva 20 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Univerzalismus v etice jako problém - K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích

Autor: Vlastimil Hála

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha se zaměřuje na významné dějinněfilosofické pokusy o zformulování univerzalistické koncepce etiky. Analyzuje hodnotovou etiku, Brentanovu školu, Patočkovo pojetí duchovního člověka apod., a to vše v souvislosti s postulátem nepodmíněné platnosti lidských práv. Z pohledu obecné etické a axiologické problematiky se rovněž zabývá diskurzem probíhajícím v současné ekologické filosofii. Klade si

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Spor o přirozený svět

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Kouba,Kateřina Trlifajová,Bedřich Velický

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
V době nebývalého rozmachu přírodních věd, ve 20. a 30. letech XX. století, se ve filosofii paradoxně začalo mluvit o „krizi věd“. Jako příznak této krize se jevila metodologická propast mezi vědami o přírodě a vědami o člověku, a také stále naléhavěji pociťovaná neschopnost vědy zodpovídat, či alespoň klást si otázky týkající se smyslu věcí a lidského konání. E. Husserl přichází ve svém pozdním

Sleva 20 % z běžně ceny 236 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Logika a přirozený jazyk

Autor: Bohumil Svoboda

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha představuje průřez hlavními tématy logické analýzy přirozeného jazyka. Uvádí čtenáře do logických jazyků, které jsou k analytickým účelům používány a do metodických postupů spjatých s jejich aplikací na konkrétní problémy.

Sleva 20 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Modality v analytické metafyzice

Autor: Kolektiv autorů - Petr Dvořák,David Peroutka,Ondřej Tomala

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Od 60. let dvacátého století se v rámci analytické filosofické tradice, jejímž domovem je převážně anglosaský svět, bouřlivě rozvíjí dříve marginalizovaná metafyzika. K ústředním námětům této tzv. analytické metafyziky náleží problematika významu modálních výrazů: nutnosti, možnosti, nemožnosti a nahodilosti. Tyto modality se vyskytují v celé řadě kontextů: od nejširšího kontextu, jenž určuje, co

Sleva 20 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem u dodavatele

Náš jazyk, můj svět - Wittgenstein, Husserl a Heidegger – vzájemná setkávání a míjení

Autor: Ondřej Beran

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha pojednává o problematice vztahu mezi intersubjektivitou a individualitou na poli jazyka. Výchozím kontextem je konfrontace filosofie Ludwiga Wittgensteina s Husserlovou a Heideggerovou fenomenologií.

Sleva 20 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele