Registrace | Přihlášení


Jihočeská univerzita v Českých

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství - Panství Třeboň na přelomu 17. a…

Autor: Jaroslav Dibelka

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
15 %
V centru zájmu této publikace stanuli konkrétní muži a ženy, kteří byli na třeboňském panství v období přelomu 17. a 18. století obviněni z různých sexuálních deliktů. Po nezbytném úvodním vymezení tématu a kritickém zhodnocení pramenů a literatury byly přiblíženy delikty smilstva a cizoložství prostřednictvím normativních pramenů. Následně se pozornost za využití metod historické antropologie

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Křesťanství v tóze - Lactantius a počátky latinské teologie - Lactantius a počátky latinské teologie

Autor: Ondřej Doskočil

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
15 %
Caecilius Firmianus Lactantius (asi 250-320) patří mezi méně známá jména latinské patristiky. Stojí ve stínu otců latinské teologie (Ambrosia, Hieronyma či Augustina), je však důležitým svědkem doby, v níž se ze setkání antické kultury a křesťanské nauky rodilo myšlení latinského Západu. Náleží mezi autory, kteří již dávno před Augustinem vědomě napomohli této kulturní syntéze a přispěli k tomu,

Sleva 15 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Východiska a perspektivy duchovní služby u policie

Autor: Jaroslav Kozák

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
15 %
V duchu přístupu humanitních a sociálních věd publikace nejprve reflektuje stávající situaci, sleduje práci policie, kterou vnímá jako službu veřejnosti. Je-li poslání policejní práce vymezeno tímto způsobem vyvstává otázka, jak toto její pojetí v praxi podpořit. Mezi mnohými dalšími se jako jedna z možných forem podpory jeví i duchovní služba, která již existuje v Armádě ČR nebo ve vězeňství.

Sleva 15 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

Církev a společnost - Karlovi Skalickému k 80. narozeninám - Karlovi Skalickému k 80. narozeninám

Autor: Kolektiv autorů - Roman Míčka,František Štěch

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
15 %
Karel Skalický je mužem církve i společnosti. Jeho život se odehrává v hraničním pásmu těchto světů, v němž usiluje o intenzivní kontakt a dialog. Do sborníku přispělo 26 autorů různých vědních oborů i různých náboženských vyznání. Publikace je členěna do čtyř částí; první tři obsahují recenzované studie z oboru teologie, filosofie, politiky, ekonomie, historie a literárních věd. Čtvrtá část

Sleva 15 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele

Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou

Autor: Bedřich Jetelina

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
15 %
Práce reflektuje, jak se Církev adventistů sedmého dne vyrovnává s výzvami postmoderny, ač sama má své kořeny hluboce v období moderny. První část je věnována vzniku Církve adventistů sedmého dne v kontextu paradigmatu moderny a vývoji její dogmatiky. Zabývá se zejména filosofií common sense Thomase Reida a popisuje adventistické dogmatické výpovědi, které jsou pro tuto církev typické a na které

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Čas rychlých kol a křídel aneb mezi Laurinem a Kašparem - Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19.…

Autor: Kolektiv autorů - Dagmar Blümlová,J. Rauchová

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
15 %
Předkládané kapitoly z kulturních dějin se tentokrát věnují fenoménu pro fin siecle zásadnímu: rychlosti a proměnám, které s ní - nebo alespoň s touhou po ní - souvisejí, ať již jde o technické inovace nebo o nový životní styl. Kniha představuje inovační procesy v železniční, silniční i letecké dopravě z hlediska jejich organizace i reflexe, všímá si rovněž některých detailů každodennosti, do níž

Sleva 15 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Slovosled ve španělštině - Revize přístupů

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
15 %
Předkládaná práce je kritickou revizí stávajících metodologických přístupů k analýze slovosledu, a to jak v rovině obecné, tak v rovině aplikace na španělštinu, spočívající ve víceméně chronologicky řazeném popisu existujících metod a postupů, kritickém hodnocení a ověřování jejich explikativní síly na konkrétním materiálu. Studie představuje v českém prostředí první ucelený a úplný pohled na

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Aloys Skoumal - ironik v české pasti

Autor: Dagmar Blumlová

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
15 %
Monografie přibližuje osobnost Aloyse Skoumala (1904-1988), kterého autorka konfrontuje se všemi sférami kultury dvacátého století, do nichž během svého života aktivně vstupoval a zanechával v nich svou stopu. Na základě studia zdrojů, jež formovaly jeho duchovní svět, dochází k závěru, že vědomě přenesl nonkonformní pozici staroříšského Josefa Floriana do zcela odlišných podmínek prostředí i

Sleva 15 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 408 Kč

Skladem u dodavatele

Causa efficiens - Příčina účinná a princip kauzality mezi realismem a redukcionismem

Autor: Tomáš Machula

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
15 %
Kniha se snaží prozkoumat a srovnat základní rysy diskuse o kauzalitě, jež se rozvinula mezi dvěma velkými - a v minulosti do značné míry znepřátelenými - filosofickými proudy 20. století, novotomismem a analytickou filosofií. Oba tyto směry prošly v průběhu 20. století výraznou proměnou. Novotomismus, který byl dominantní od poloviny 19. do poloviny 20. století především v seminářích a na

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Srovnání aktuálního členění v češtině a španělštině: textově-lingvistický přístup

Autor: Miroslava Aurová

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
15 %
Monografie se zabývá srovnáním španělského a českého slovosledu, přičemž představuje některé koncepty českých hispanistů, kteří se španělskému slovosledu věnovali, a snaží se najít příčiny bariéry mezi českou a hispanofonní lingvistikou. Jako teoretický rámec je použito paradigma, které je možné nazvat kontextovým, neboť kontext se stává klíčovým konceptem pro zhodnocení slovosledu. Monografie

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Experimentální dramatika

Autor: Stanislav Suda

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
15 %
Kniha Experimentální dramatika vznikala řadu let postupným zapisováním příběhu o nazírání fenoménu dialogického jednání v experimentální dramatické situaci i mimo ni. Je to autorský esej o sledování a reflektování příběhů skutečných lidí, kteří se s tímto fenoménem setkali ať již ve formě dramaterapie, v osobnostní přípravě pedagogů či jen jako se zájmovým studiem experimentální dramatiky.

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Kontrastivní analýza vybraných významů povahy slovesného děje v češtině a ve španělštině

Autor: Jana Pešková

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
15 %
Tato monografie se zabývá kontrastivní analýzou vybraných významů povahy slovesného děje v českém a ve španělském jazyce (inchoativnost, ingresivnost, delimitativnost, perdurativnost, exhaustivnost, saturativnost, distributivnost, terminativnost, finitivnost, egresivnost). Na základě korpusové sondy se autorka snaží zdokumentovat možnosti respondence výše uvedených významů v beletristických

Sleva 15 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele

Československo 1918–1938/2018

Autor: Petr A. Bílek

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
15 %
exty obsažené v této knize vznikly z podnětu Filozofických fakult Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Západočeské univerzity v Plzni v rámci připomínání stoletého výročí vzniku Československa. Nezaměřují se však pouze na zrod nové republiky, nýbrž z odstupu 21. století sledují řadu faset prvního dvacetiletí Československa, především z pohledu každodenního života, kulturní politiky či

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem

Zrcadlo duše a doby - Italská knihovna Marie Ernestiny z Eggenbergu

Autor: Václav Grubhoffer

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
15 % Novinka
Tato kniha se zabývá knižní sbírkou italských tisků kněžny Marie Ernestiny rozené ze Schwarzenbergu, provdané z Eggenbergu. V první řadě šlo o rekonstrukci kněžniny „italské knihovny“, tedy o vytvoření katalogu nejen jazykových, nýbrž i autorských a tematických italik ze souboru eggenberské knižní sbírky uložené na zámku v Českém Krumlově, jež nesla kněžnino vlastnické supralibros „ME“. Na

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi Vídní, Varšavou a Moskvou - Diplomatická cesta Jana Kryštofa z Fragsteinu do Moskvy v letech…

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
15 % Novinka
Dějiny diplomacie a mezinárodních vztahů tvoří již od konstituování historie jako vědeckého oboru počátkem 19. století jedno z nejdůležitějších badatelských témat. Už německý historik Leopold von Ranke (1795–1886) se svými nástupci považovali studium zahraniční politiky jednotlivých (evropských) zemí za pomyslný vrchol dějepisného zkoumání. Podle jejich mínění se v ní zrcadlil nejvyšší stupeň

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem

Podobenstvo o žene s džbánom - Tomášovo evanjelium, log. 97 - Tomášovo evanjelium, log. 97

Autor: Július Pavelčík

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
15 %
Koptské Tomášovo evangelium může být zajímavé jak pro novozákonní badatele, tak i pro badatele v oblasti raně křesťanské literatury. Podobenství o ženě se džbánem postrádá paralely v jiných náboženských textech. Předkládaná studie je pokusem o vědeckou interpretaci jednoho ze 114 Ježíšových výroků obsažených v Tomášově evangeliu. Ve dvanácti kapitolách se autor zabývá jednotlivými úseky

Sleva 15 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Noun+Noun Compounds in Italian - A corpus-based study

Autor: Jan Radimský

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
15 %
The book investigates one concrete compounding pattern in present-day Italian within a larger overview of Italian compounding. Various accounts and classifications of Noun + Noun combinations in Italian are reviewed, with special focus on the status of the lexical integrity hypothesis. The author sets out to propose an integrated approach to the Noun + Noun compounding pattern, rigorously based

Sleva 15 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí