Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

KEY Publishing

Kategorie:

Spory o Baťův odkaz

publisher: KEY Publishing

4 / 5
Publikace přehledně shrnuje dějiny rodu Baťů, z nichž nejznámější byli průmyslníci Tomáš (1876 – 1932) a Jan Antonín (1898 – 1965), a dále stručně naznačuje historický vývoj Baťova koncernu do současnosti s přihlédnutím k rozdělení společnosti v důsledku vývoje po druhé světové válce. Těžištěm práce jsou dva právní aspekty spojené s koncernem Baťa, a to problematika jeho vlastnictví po tragické

Sleva 6 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem u dodavatele

Kriminalistika

Autor: Ivo Svoboda

publisher: KEY Publishing

5 / 5
Cílem autorského kolektivu bylo připravit učebnici Kriminalistiky pro širokou odbornou, ale i laickou veřejnost, za kterou autoři v první řadě považují studenty, kteří se s kriminalistikou, jako samostatnou vědou setkávají poprvé. Učebnice je určená rovněž všem, kteří se chtějí s kriminalistikou seznámit po určitém čase od doby svého systematického studia daného vědního oboru. Autoři zařadili do

Sleva 6 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 414 Kč

Skladem u dodavatele

Ranivá balistika - Technické, soudně-lékařské a kriminalistické aspekty

publisher: KEY Publishing

5 / 5
Monografie "Ranivá balistika. Technické, soudně-lékařské a kriminalistické aspekty" je zaměřena do oblasti terminální balistiky malorážových střel vystřelovaných z ručních palných zbraní, kdy je projektilem zasažen cíl biologické povahy. Kniha je členěna do osmnácti relativně samostatných kapitol a je určena nejen odborníkům, ale i široké čtenářské veřejnosti. Své si na stránkách monografie

Sleva 6 % z běžně ceny 840 Kč

Naše cena: 790 Kč

Skladem u dodavatele

Země Visegrádu a migrace - Fenomén procesu migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti…

publisher: KEY Publishing

3 / 5
Vědecká monografie „Země Visegrádu a migrace“ je zcela unikátním projektem a výsledkem více než dvouleté spolupráce mezinárodního týmu vědeckých pracovníků sumarizující teoretické poznatky z oblasti migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti zemí Visegrádské čtyřky zahrnující i praktické poznatky lidí, jejichž hlavní pracovní náplní je ostraha státních hranic národních států V4.

Sleva 6 % z běžně ceny 640 Kč

Naše cena: 602 Kč

Skladem u dodavatele

Podíl českých zemí na integračních a unifikačních snahách v Evropě

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Myšlenka evropské integrace a mnohdy na to navazující unifikace práva v Evropě se na první pohled jeví jako záležitost zcela novodobá. Pokud se o ní hovoří, tak nejspíše v řádech desetiletí, maximálně s ohledem na změnu letopočtu jako o problematice minulého století. Kořeny integrace Evropy však nepochybně nacházíme již mnohem dříve; a to v době, kdy římská říše po řadu století formovala nejen

Sleva 32 % z běžně ceny 341 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Volný pohyb kapitálu a právnických osob je jednou ze základních podmínek pro usnadnění podnikání na vnitřním trhu Evropského společenství (ES) a právě z toho důvodu je značná pozornost na komunitární úrovni věnována právu obchodních společností. Součástí práva obchodních společností je i problematika, věnovaná přeshraničním aktivitám obchodních společností, a to konkrétně jejich přeměnám. Hlavním

Sleva 32 % z běžně ceny 206 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Civilní kodexy 2.díl - procesní předpisy

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Publikací základních občanskoprávních kodifikací autoři zahájili připravovanou řadu komentovaných monotématických sbírek pramenů práva. Tyto sbírky by měly sloužit jak studentům při psaní např. diplomových, rigorozních či disertačních prací, tak badatelům při jejich studiu.

Sleva 32 % z běžně ceny 684 Kč

Naše cena: 465 Kč

Skladem

Obchodní strategie založení advokátní kanceláře

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Předmětem publikace je obchodní strategie založení advokátní kanceláře. Problematika je zpracována jak z oblasti ekonomické, tak právní a může sloužit jako příklad pro vytvoření a stanovení vlastní business strategie pro advokátní koncipienty.

Sleva 32 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Evropské obchodní soudnictví, 2. vydání

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Publikace Evropské obchodní soudnictví je stručným, přehledným a vzájemně provázaným souhrnem nejdůležitějších aktuálních informací vztahujících se k evropskému právu s důrazem na problematiku obchodního soudnictví. Jejím jádrem je rozbor výjimečného množství judikátů, tj. více než 200 rozhodnutí koncepčně klíčových nebo s mimořádným obchodním dopadem. Většinou se jedná o judikaturu Soudního

Sleva 32 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 313 Kč

Skladem

Zásada ne bis in idem v konaní o porušení súťažného práva

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Publikácia sa zaoberá výkladom a aplikáciou zásady ne bis in idem v práve hospodárskej súťaže, ako významným a zložitým právnym problémom, ktorý musí často riešiť Súdny dvor EÚ, Komisia, aj vnútroštátne súdy a orgány na ochranu hospodárskej súťaže členských štátov. Po prijatí Lisabonskej zmluvy, Charty základných práv EÚ, nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 a potom, čo Európsky súd pre ľudské práva

Sleva 32 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Praktikum z ústavního práva - 6. vydání

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení obsahu složitého systému právních předpisů ústavního práva České republiky. Praktikum obsahuje metodické listy k tematickým textům, vybraná ustanovení z historických právních textů, soubor testových otázek s řešením, hodnocení výsledků testů a stručný slovník právní a latinské terminologie. Praktikum je zejména určeno

Sleva 32 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Základy ústavního práva - 5. vydání

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení složité matérie ústavního práva České republiky, aby ji uměli správně interpretovat a uskutečňovat v míře potřebné pro jejich praxi. Publikace je členěna do čtrnácti kapitol, ve kterých najdeme srozumitelně popsány všechny základní instituty ústavního práva České republiky. Publikace je určena studujícím i učitelům středních,

Sleva 32 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem

Právo EU po Lisabonské smlouvě

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Publikace vychází z knihy „Vybrané kapitoly z práva EU“, avšak text je přepracován a doplněn tak, aby odrážel změny, které proběhly na základě této zásadní revize práva EU Lisabonskou smlouvou, platnou od 1.12.2009, ale též dalšího rozvoje sekundárního práva EU, probíhajícího průběžně v jednotlivých oblastech materiálního práva EU . Prvotním cílem této publikace je tedy promítnout výše uvedené

Sleva 32 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem

Vznik Československé republiky 1918

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Publikace je věnována 90. výročí vzniku Československé republiky. Populární formou popisuje nejprve nejdůležitější události, které předcházely vyhlášení samostatnosti. Hlavní pozornost je samozřejmě věnována státoprávním problémům, které bylo třeba řešit po 28. říjnu 1918. Popisuje se zde struktura vzniklých nejvyšších státních orgánů a samostatná pozornost je věnována organizaci veřejné správy v

Sleva 32 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Hodnotové inženýrství - Cesta k dosažení komerčně úspěšného výrobku, 2. doplńěné vydání

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
1. Úvod 2. Konkurenční strategie v hodnotovém managementu 3. Strategická příprava výrobku a hodnotové inženýrství 4. Základní metodické prvky hodnotového inženýrství 5. Techniky tvořivého řešení problému 6. Proces využívaní hodnotového managementu 7. Příklad aplikace hodnotového inženýrství při vývoji nového jeřábu 8. Závěr

Sleva 32 % z běžně ceny 414 Kč

Naše cena: 282 Kč

Skladem

Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919-2009)

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Právní historie patřila k těm oborům, s nimiž byly spojeny první pedagogické kroky nejen na brněnské právnické fakultě, ale na celé Masarykově univerzitě. Počátky výuky právní historie a jí blízkých disciplín se totiž váží přímo k jejímu založení zákonem č. 50/1919 Sb. z 28. ledna 1919, jímž se úspěšně završil padesátiletý boj o obnovení univerzity na Moravě a pětadvacetiletý boj za zřízení druhé

Sleva 32 % z běžně ceny 346 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

Vhled do právní úpravy českého obchodního práva - 1. díl Základy podnikání fyzických a právnických…

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Publikace „Vhled do právní úpravy českého obchodního práva“ je určena každému, kdo je veden přáním se obeznámit se základy současného českého obchodního práva, především však jako pomocná studijní literatura posluchačům vysokých škol se studijními programy zaměřenými na studium práva a ekonomiky. Klade si za cíl usnadnit čtenáři elementární orientaci v právním systému českého obchodního práva.

Sleva 32 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Vybrané historické zdroje současného rodinného práva

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Publikace se zabývá některými aspekty právně historického vývoje rodinného práva. Komparace hledá kořeny v základech římskoprávních, středověkých i novodobých. Cílem publikace bylo prokázat, že rodina jako společenský fenomén v našem prostředí prošla různými společenskými vlivy v historickém kontextu. Prameny publikace dokumentují, že východisky pozitivního práva mohou být také právněhistorické

Sleva 32 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Myšlenka evropské integrace a její vyústění v realitě EU

publisher: KEY Publishing

0 / 5
32 %
Kniha pojednává o historii sjednocování Evropy od nejstarších dob (antického římského impéria), přes středověké integrační představy, novodobé integrační pokusy až po poválečný integrační proces vyústěný ve vytvoření EU. Kniha je určena pro nejširší veřejnost zajímající se o historii i budoucnost Evropy.

Sleva 32 % z běžně ceny 256 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích představuje jednak stručné shrnutí dané problematiky, jednak i příručku každému, kdo chce svůj nárok na náhradu újmy uplatňovat, popřípadě se naopak uplatněnému nároku bránit. Autoři tak činí především výběrem některých souvislostí, které při striktním držení se tématu občanskoprávní úpravy náhrady škody mohou snadno

Sleva 9 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 350 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí