Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

KEY Publishing

Kategorie:

Vybrané historické zdroje současného rodinného práva

Autor: Renata Veselá

publisher: KEY Publishing

0 / 5
24 %
Publikace se zabývá některými aspekty právně historického vývoje rodinného práva. Komparace hledá kořeny v základech římskoprávních, středověkých i novodobých. Cílem publikace bylo prokázat, že rodina jako společenský fenomén v našem prostředí prošla různými společenskými vlivy v historickém kontextu. Prameny publikace dokumentují, že východisky pozitivního práva mohou být také právněhistorické

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Myšlenka evropské integrace a její vyústění v realitě EU

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle, Renata Veselá, Ladislav Vojáček

publisher: KEY Publishing

0 / 5
24 %
Kniha pojednává o historii sjednocování Evropy od nejstarších dob (antického římského impéria), přes středověké integrační představy, novodobé integrační pokusy až po poválečný integrační proces vyústěný ve vytvoření EU. Kniha je určena pro nejširší veřejnost zajímající se o historii i budoucnost Evropy.

Sleva 24 % z běžně ceny 256 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes

Autor: Kolektiv autorů - Tauchen Jaromír,Schelle Karel,Kolektiv

publisher: KEY Publishing

0 / 5
24 %
Trestné činy proti životu a zdraví představují bezpochyby jedny z nejzávažnějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náležejí k těm trestným činům, které byly pro svou vysokou nebezpečnost od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků měnil. Nad nejrůznějšími jevy spojenými s právní úpravou postihování trestné činnosti

Sleva 24 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 334 Kč

Skladem

Podíl českých zemí na integračních a unifikačních snahách v Evropě

Autor: Kolektiv autorů - Schelle Karel,Večeřa Jiří,Veselá Renata,Vojáček Ladislav

publisher: KEY Publishing

0 / 5
24 %
Myšlenka evropské integrace a mnohdy na to navazující unifikace práva v Evropě se na první pohled jeví jako záležitost zcela novodobá. Pokud se o ní hovoří, tak nejspíše v řádech desetiletí, maximálně s ohledem na změnu letopočtu jako o problematice minulého století. Kořeny integrace Evropy však nepochybně nacházíme již mnohem dříve; a to v době, kdy římská říše po řadu století formovala nejen

Sleva 24 % z běžně ceny 341 Kč

Naše cena: 259 Kč

Skladem

Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU

Autor: Špatná Blanka

publisher: KEY Publishing

0 / 5
24 %
Volný pohyb kapitálu a právnických osob je jednou ze základních podmínek pro usnadnění podnikání na vnitřním trhu Evropského společenství (ES) a právě z toho důvodu je značná pozornost na komunitární úrovni věnována právu obchodních společností. Součástí práva obchodních společností je i problematika, věnovaná přeshraničním aktivitám obchodních společností, a to konkrétně jejich přeměnám. Hlavním

Sleva 24 % z běžně ceny 206 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem

Civilní kodexy 2.díl - procesní předpisy

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle,Jaromír Tauchen

publisher: KEY Publishing

0 / 5
24 %
Publikací základních občanskoprávních kodifikací autoři zahájili připravovanou řadu komentovaných monotématických sbírek pramenů práva. Tyto sbírky by měly sloužit jak studentům při psaní např. diplomových, rigorozních či disertačních prací, tak badatelům při jejich studiu.

Sleva 24 % z běžně ceny 684 Kč

Naše cena: 520 Kč

Skladem

Obchodní strategie založení advokátní kanceláře

Autor: Bronislava Wittnerová

publisher: KEY Publishing

0 / 5
24 %
Předmětem publikace je obchodní strategie založení advokátní kanceláře. Problematika je zpracována jak z oblasti ekonomické, tak právní a může sloužit jako příklad pro vytvoření a stanovení vlastní business strategie pro advokátní koncipienty.

Sleva 24 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Evropské obchodní soudnictví, 2. vydání

Autor: Radka MacGregor Pelikánová

publisher: KEY Publishing

0 / 5
24 %
Publikace Evropské obchodní soudnictví je stručným, přehledným a vzájemně provázaným souhrnem nejdůležitějších aktuálních informací vztahujících se k evropskému právu s důrazem na problematiku obchodního soudnictví. Jejím jádrem je rozbor výjimečného množství judikátů, tj. více než 200 rozhodnutí koncepčně klíčových nebo s mimořádným obchodním dopadem. Většinou se jedná o judikaturu Soudního

Sleva 24 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 350 Kč

Skladem

Zásada ne bis in idem v konaní o porušení súťažného práva

Autor: Ondrejová Anna

publisher: KEY Publishing

0 / 5
24 %
Publikácia sa zaoberá výkladom a aplikáciou zásady ne bis in idem v práve hospodárskej súťaže, ako významným a zložitým právnym problémom, ktorý musí často riešiť Súdny dvor EÚ, Komisia, aj vnútroštátne súdy a orgány na ochranu hospodárskej súťaže členských štátov. Po prijatí Lisabonskej zmluvy, Charty základných práv EÚ, nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 a potom, čo Európsky súd pre ľudské práva

Sleva 24 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Praktikum z ústavního práva - 6. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Vlastislav Man, Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
24 %
Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení obsahu složitého systému právních předpisů ústavního práva České republiky. Praktikum obsahuje metodické listy k tematickým textům, vybraná ustanovení z historických právních textů, soubor testových otázek s řešením, hodnocení výsledků testů a stručný slovník právní a latinské terminologie. Praktikum je zejména určeno

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem

Základy ústavního práva - 5. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Vlastislav Man, Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
24 %
Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení složité matérie ústavního práva České republiky, aby ji uměli správně interpretovat a uskutečňovat v míře potřebné pro jejich praxi. Publikace je členěna do čtrnácti kapitol, ve kterých najdeme srozumitelně popsány všechny základní instituty ústavního práva České republiky. Publikace je určena studujícím i učitelům středních,

Sleva 24 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Právo EU po Lisabonské smlouvě

Autor: Kolektiv autorů - Martin Janků, Linda Janků

publisher: KEY Publishing

0 / 5
24 %
Publikace vychází z knihy „Vybrané kapitoly z práva EU“, avšak text je přepracován a doplněn tak, aby odrážel změny, které proběhly na základě této zásadní revize práva EU Lisabonskou smlouvou, platnou od 1.12.2009, ale též dalšího rozvoje sekundárního práva EU, probíhajícího průběžně v jednotlivých oblastech materiálního práva EU . Prvotním cílem této publikace je tedy promítnout výše uvedené

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Vznik Československé republiky 1918

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
24 %
Publikace je věnována 90. výročí vzniku Československé republiky. Populární formou popisuje nejprve nejdůležitější události, které předcházely vyhlášení samostatnosti. Hlavní pozornost je samozřejmě věnována státoprávním problémům, které bylo třeba řešit po 28. říjnu 1918. Popisuje se zde struktura vzniklých nejvyšších státních orgánů a samostatná pozornost je věnována organizaci veřejné správy v

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem

Hodnotové inženýrství - Cesta k dosažení komerčně úspěšného výrobku, 2. doplńěné vydání

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Dostál, Jaroslav Loubal, František Bartes

publisher: KEY Publishing

0 / 5
24 %
1. Úvod 2. Konkurenční strategie v hodnotovém managementu 3. Strategická příprava výrobku a hodnotové inženýrství 4. Základní metodické prvky hodnotového inženýrství 5. Techniky tvořivého řešení problému 6. Proces využívaní hodnotového managementu 7. Příklad aplikace hodnotového inženýrství při vývoji nového jeřábu 8. Závěr

Sleva 24 % z běžně ceny 414 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919-2009)

Autor: Kolektiv autorů - Schelle Karel,Vojáček Ladislav

publisher: KEY Publishing

0 / 5
24 %
Právní historie patřila k těm oborům, s nimiž byly spojeny první pedagogické kroky nejen na brněnské právnické fakultě, ale na celé Masarykově univerzitě. Počátky výuky právní historie a jí blízkých disciplín se totiž váží přímo k jejímu založení zákonem č. 50/1919 Sb. z 28. ledna 1919, jímž se úspěšně završil padesátiletý boj o obnovení univerzity na Moravě a pětadvacetiletý boj za zřízení druhé

Sleva 24 % z běžně ceny 346 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem

Vhled do právní úpravy českého obchodního práva - 1. díl - Základy podnikání fyzických a…

Autor: Jaroslav Padrnos

publisher: KEY Publishing

0 / 5
24 %
Publikace „Vhled do právní úpravy českého obchodního práva“ je určena každému, kdo je veden přáním se obeznámit se základy současného českého obchodního práva, především však jako pomocná studijní literatura posluchačům vysokých škol se studijními programy zaměřenými na studium práva a ekonomiky. Klade si za cíl usnadnit čtenáři elementární orientaci v právním systému českého obchodního práva.

Sleva 24 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem


Může se hodit…


Nové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele