Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Masarykova univerzita

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Czech Approach toward Counterinsurgency

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
29 %
Tato kniha poskytuje nový vhled do problematiky účasti České republiky na mnohonárodních operacích vedených NATO v zahraničí, plánování obranné politiky a potenciálu, jakým ČR disponuje pro poskytování příspěvků do takových operací. S využitím kvalitativní analýzy rozhovorů s civilními a vojenskými experty, doplněné o obsahové analýzy relevantních politických a vojenských dokumentů, autorka

Sleva 29 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Personalizace politiky v České republice

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
29 %
Většina politických stran sází na své lídry. Proč? Protože politika se personalizuje. Od 60. let 20. století dochází v důsledku individualizace společnosti, erozi tradičních konfliktních linií a rozvoje moderních médií k oslabování politických stran a posilování jednotlivců. Politik se stává programem, značkou, na jejímž základě se volič rozhoduje, zda stranu podpoří ve volbách. Kniha představuje

Sleva 29 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem

Masaryk a náboženství: Sedm zastavení k 75. výročí úmrtí TGM

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
29 %
Uváděná monografie prof. M. Dokulila „Masaryk a náboženství“ přináší na 211 stranách obdivuhodné bohatství myšlenek. Jeho přístup k Masarykovu dílu je naprosto originální, což je dáno tím, že je vybaven mimořádnými vědomostmi filozofickými, sociologickými, historickými, politologickými, teologickými a literárněvědnými. Nechce Masaryka pouze interpretovat, nýbrž hovoří o tom, čím T.G.M. oslovil

Sleva 29 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem

Soukromá korespondence jako lingvistický pramen

Autor: Zdeňka Hladká

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Na analýzách korespondence významných osob české kultury jsou prezentovány možnosti metodických postupů z oblasti sociolingvistiky a pragmalingvistiky.

Sleva 6 % z běžně ceny 128 Kč

Naše cena: 120 Kč

Ihned ke stažení

Historik Jiří Špét

Autor: Jan Dolák

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Práce pojednává o PhDr. Jiřím Špétovi, CSc. (1928). Absolovoval Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, obor čeština-dějepis. Krátce učil na základních a středních školách. Pracoval v několika muzeích a jako zástupce ředitele Ústředního muzeologického kabinetu. V letech 1972–1990 působil jako referent pro muzejnictví Ministerstva kultury České republiky. Vyučoval na pomaturitním studiu

Sleva 6 % z běžně ceny 102 Kč

Naše cena: 96 Kč

Ihned ke stažení

Caused Motion: Secondary Agent Constructions

Autor: Naděžda Kudrnáčová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Monografie je příspěvkem ke studiu vztahů mezi rovinou sémantickou, pragmatickou a syntaktickou. Na materiálu převážně z Britského národního korpusu a Korpusu současné americké angličtiny analyzuje anglické kauzativní konstrukce s intranzitivními slovesy pohybu (konstrukce se sekundárním konatelem), které byly dosud v literatuře pojednány pouze parciálně. Identifikuje několik (částečně se

Sleva 6 % z běžně ceny 102 Kč

Naše cena: 96 Kč

Ihned ke stažení

An Approach to the Semiotics of Theatre

Autor: Jiří Veltruský

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Jiří Veltruský (1919–1994) publikoval mnoho dílčích článků o sémiotice divadla, ale až na sklonku života se pokusil své poznatky, vycházející z pojetí Pražského lingvistického kroužku, shrnout do komplexní teorie. Ačkoliv dílo nebylo dokončeno, jeho rozsah umožnil posmrtně je rekonstruovat a v anglické verzi předložit odborné veřejnosti.

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Bez léčby to jde

Autor: Pavel Nepustil

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha se zabývá lidmi, kteří ukončující své užívání pervitinu bez podpory odborných zařízení. Řada zahraničních studií dokazuje, že tzv. přirozené zotavení je hlavní únikovou cestou z pravidelného užívání drog.

Sleva 6 % z běžně ceny 191 Kč

Naše cena: 180 Kč

Ihned ke stažení

Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu

Autor: Jiří Guth

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Studie si klade za cíl navrhnout ekonomicko-správní nástroje k ochraně rázovitosti české krajiny. Podrobně je zpracována oblast zemědělství a ochrany přírody a krajiny, okrajově oblasti územního plánování, urbanismu a architektury. Zvláštní pozornost je věnována nepřímým dopadům různých ekonomických nástrojů a jevů. Text obsahuje tabelární přehled všech významných finančních nástrojů použitelných

Sleva 6 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 64 Kč

Ihned ke stažení

Řízení rizik v pojišťovnictví

Autor: František Řezáč

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Cílem monografie je přispět k rozšíření teoretických znalostí čtenářů o řízení rizik v pojišťovnictví včetně zobecnění poznatků ze specifického výzkumu předmětné problematiky. Zároveň poskytnout určité poznatky z pojistné praxe. Publikace je zaměřena na pojednání o teorii řízení rizika a na řízení vybraných rizik v pojišťovně. Zvláštní pozornost je věnována vztahu rizika a oceňování majetku. V

Sleva 6 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 319 Kč

Ihned ke stažení

Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů

Autor: Antonín Bartoněk

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Výbor 173 starořeckých nápisů v cca 25 místních nářečích, doprovázený českými překlady s gramatickými poznámkami a s úvodem o mykénském dialektu staré řečtiny a dílčími nářečními přehledy.

Sleva 6 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 160 Kč

Ihned ke stažení

Poeme électronique. 1958. Le Corbusier – E. Varese – I. Xenakis

Autor: Martin Flašar

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
„Poeme électronique“ byla jedním z prvních komplexních multimediálních děl, které důsledně využívalo řízeného pohybu elektroakustického materiálu v architektonickém prostoru. Pro prezentaci firmy Philips na Světové výstavě v Bruselu v r. 1958 jej připravila trojice umělců Le Corbusier, Edgard Varese a Iannis Xenakis. Označení Poeme électronique v této práci reprezentuje soubor uměleckých počinů v

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Ihned ke stažení

Berufstheater in Brünn 1668–1733

Autor: Margita Havlíčková

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Německy psaná monografie o profesionálním divadle v Brně v období baroka se opírá o původní výzkum dosud nereflektovaných a nikdy nepublikovaných archivních pramenů uložených ve fondech brněnských archivů. Zkoumané téma vykazuje četné přesahy, které svým významem vřazují lokální historii profesionálního divadla v Brně do rozsáhlého kontextu barokního divadla střední Evropy. České vydání knihy

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

K teorii ruské literatury a jejím souvislostem

Autor: Ivo Pospíšil

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Ruská literatura je z teoretického hlediska mimořádně inspirativní ve svém specifickém vývoji od středověku po současnost. Na základě výzkumu literární teorie a historie v širším slovanském kontextu autor v několika souvisejících studiích předkládá implicitní obrys koncepce teorie a dějin ruské literatury nazírané z pozice srovnávacích a žánrových studií na pozadí několika dalších slovanských a

Sleva 6 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 224 Kč

Ihned ke stažení

Hastábhinaja

Autor: Šárka Havlíčková

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha o tradičním indickém herectví se zaměřuje na specifickou formu komunikace herce s divákem – na řeč muder, jež jsou zpravidla charakterizovány jako symbolické pozice rukou. Jde o svébytný komunikační systém, který je schopen vyjádřit jakoukoli myšlenku i emoci. Výsledky výzkumu v této oblasti jsou založeny na staroindické i novodobé divadelní literatuře v sanskrktu, angličtině, případně

Sleva 6 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 240 Kč

Ihned ke stažení

Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 1947–1950)

Autor: David Válek

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Neolitické sídliště v Hlubokých Mašůvkách patří k nejdůležitějším lokalitám svého druhu na Moravě. Předložená práce přináší dlouho očekávané zpracování bohatého archeologického materiálu kultury s moravskou malovanou keramikou z poválečných výzkumů.

Sleva 6 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 280 Kč

Ihned ke stažení

Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku. Central Bohemian-Moravian…

Autor: Karel Malý

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Kniha přináší syntézu přírodovědných a archeologických dat a pramenů při řešení historických otázek spojených se vznikem vrcholně středověké sídelní struktury, s počátky exploatace zlata a později i stříbronosných rud v zájmovém území. V ucelené formě předkládá strukturované informace o středověkém vývoji oblasti, která objektivně přímými archeologickými doklady příliš neoplývá. Místy

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Ihned ke stažení

Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou

Autor: Jana Nechutová

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Mistr Jan Hus je v této knize představen svými latinskými texty především jako polemik a univerzitní učitel. Z polemických spisů byl pro překlad zvolen projev proti Angličanu Johnu Stokesovi a tři traktáty proti prodeji odpustků. Z univerzitního působení Mistra Jana vzešlo několik promočních promluv, jsou zde podány ty, které dosud do češtiny překládány nebyly. Jsou zajímavé tím, že osobnost

Sleva 6 % z běžně ceny 196 Kč

Naše cena: 184 Kč

Ihned ke stažení

Plastická a rekonstrukční chirurgie

Autor: Ladislav Bařinka

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Výpravná kniha oslavuje úspěchy šedesáti let působení profesora Bařinky na poli plastické a rekonstrukční chirurgie. Na bezmála osmi stech stranách prezentuje dlouholeté zkušenosti brněnské plastické školy, na jejímž formování se autor zásadně podílel. Hlavním pilířem publikace je obrovské množství velmi pečlivě dokumentovaných kazuistik pacientů, které zaujímají prakticky celý rozsah oboru

Sleva 6 % z běžně ceny 978 Kč

Naše cena: 919 Kč

Ihned ke stažení

Koráb pohádek

Autor: Eduard Bass

publisher: Masarykova univerzita

0 / 5
Novinka
Bohatě ilustrovaná kniha představuje spisovatele Eduarda Basse jako talentovaného vypravěče krátkých pohádkových příběhů. Přináší vůbec první kompletní vydání souboru 43 pohádek z celého světa, které Bass převyprávěl podle německých vzorů. Část textů stačil za svého života publikovat časopisecky, některé později vyšly v knižních výborech, dvacítka pohádek však zůstala netknuta v autorově

Sleva 6 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 319 Kč

Ihned ke stažení


Může se hodit…


AJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí