Registrace | Přihlášení


Muni Press

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Pravé, věrné a křesťanské příměřie…: Dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta na…

Autor: Elbel Petr

publisher: Muni Press

5 / 5
30 % Sleva
Monografie se obrací k doposud opomíjenému fenoménu dějin husitských válek – dohodám o příměří mezi válečnými stranami. Zaměřuje se na jižní Moravu, kde se zachoval zajímavý korpus těchto dohod z let 1427–1433. Pozornost je nejprve věnována listinnému formuláři dohod, které jsou následně zasazeny do širšího kontextu dějin husitství nejen v regionu. Rozbor dohod o příměří v souhrnu obohacuje

Sleva 30 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Lekcii po morfologii russkogo jazyka

publisher: Muni Press

5 / 5
26 %
Učebnice podává základní popis gramatického systému ruského jazyka, jeho zákonitostí a pravidel s cílem zvládnutí ruského tvarosloví. Skripta obsahují gramatickou terminologii, výklad všech slovních druhů (substantiva, adjektiva, zájmena, číslovky, slovesa, neohebné slovní druhy) a jejich paradigmatiku. Je uveden značný objem příkladů a je důsledně zachováno hledisko srovnání s češtinou u jevů

Sleva 26 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Má maďarská cesta: Česko-maďarský kontext středoevropských kulturních dějin

publisher: Muni Press

5 / 5
22 %
Publikace je reprezentativním výborem z díla našeho předního badatele v oboru hungaristika, ugrofinistika a česko-maďarské historické vztahy. Vedle titulního, vzpomínkově laděného textu obsahuje jeho zásadní studie Latinská písemnictví v Uhrách 11.–14. století, Maďarská reformovaná misie do Čech a Moravy po vydání tolerančního patentu a Ugrofinistická studia Josefa Dobrovského. Nejrozsáhlejším

Sleva 22 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem

Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694–1761): Vesnická komunita a její kultura v první…

publisher: Muni Press

5 / 5
22 % Sleva
Pokud se zajímáte o život ve vesnici barokní Moravy a o naše možnosti poznání tohoto života, je tato kniha určená pro vás. Prozkoumává všechna přístupná zákoutí dobové kultury vesnice, od jejích sociálních struktur, přes hmotnou kulturu a rodinné obřady až k religiozitě a duchovnímu světu dobových vesničanů. Práce není ale pouze monografií kultury historické vesnice. Obrací svůj výzkumný zájem

Sleva 22 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

Tradiční horský transport - Krkonoše, Šumava, Západní Beskydy a Javorníky

Autor: Smrčka Aleš

publisher: Muni Press

5 / 5
30 %
Publikace přibližuje tradiční transport materiálu v pohoří Krkonoš, Šumavy, Západních Beskyd a Javorníků. Záměrně bylo vybráno výzkumné teritorium, které spojuje horský charakter, ale přitom z hlediska historie, etnické skladby či příslušnosti ke kulturním areálům se liší. Účelem práce je přinést syntézu tradičního horského transportu v českých zemích na příkladu čtyř pohoří. Autor rovněž odkrývá

Sleva 30 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem

Vše pro výchovu - Lekce z pedagogiky

Autor: Janík Tomáš

publisher: Muni Press

0 / 5
32 %
Psát o výchově prý není trendy. Všichni už s tím přestali. Závažnost věci přitom je setrvale vysoká! Proto šestý svazek Munice přináší lekci z pedagogiky, z vědy, která je zároveň profesí, ale i praxí mnoha z nás. Vyskytuje se totiž všude tam, kde jeden nabízí pomocnou ruku druhému. Laskavým průvodcem světem výchovy a vzdělávání bude čtenářům vědec, pedagog a zkušený autor popularizačních knih,

Sleva 32 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Teorie obrazu v raném křesťanství? - Výběr z textů pozdně antických myslitelů s komentářem

Autor: Bordino Chiara

publisher: Muni Press

0 / 5
Sleva
V prvních staletích našeho letopočtu se pohanská kultura Římské říše setkává s rodící se křesťanskou kulturou. Římská říše je doslova prosycena obrazy ve všech formách a médiích a sochy a obrazy bohů jsou v ní všudypřítomné. Křesťanská tradice vycházející z židovství se však k zobrazování lidí (a Boha) staví velmi opatrně, neboť v něm vidí nebezpečí idolatrie. Kniha představuje úvahy křesťanských

Sleva 5 % z běžně ceny 282 Kč

Naše cena: 267 Kč

Skladem

Tož poslouchejte, jak jsme budovali republiku

Autor: Engliš Karel

publisher: Muni Press

0 / 5
34 %
Soubor úsměvných historek vypovídá o první republice, její politické a společenské atmosféře. Karel Engliš popisuje mnohé významné osobnosti politického života, například Tomáše Garrigua Masaryka, Antonína Švehlu, či Jana Malypetra, i řadu událostí první republiky s vtipem a elegantním nadhledem. Kniha vychází v roce 2021, kdy si připomínáme šedesát let od úmrtí profesora JUDr. Karla Engliše

Sleva 34 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 259 Kč

Skladem

Vzpomínky na T. G. Masaryka

Autor: Engliš Karel

publisher: Muni Press

0 / 5
34 %
Vzpomínky Karla Engliše nás provází obdobím od roku 1900, kdy se autor poprvé s T. G. Masarykem setkal, do roku 1937, ve kterém Masaryk zemřel. S prvním prezidentem Československé republiky prožil Engliš vrcholnou etapu svého života jako vědec i národohospodář. Zasloužil se o založení Masarykovy univerzity, stal se jejím prvním rektorem, šestkrát byl Masarykem jmenován ministrem financí a v roce

Sleva 34 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem

Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století

Autor: Horká Hana

publisher: Muni Press

0 / 5
11 % Sleva
Autorka nejdříve sleduje proměny vztahu člověka k přírodě a životnímu prostředí a na základě této analýzy koncipuje nové pojetí ekologické výchovy. Analyzuje koncepční polarity a komplementarity v ekologické výchově a zabývá se její didaktickou dimenzí. Toto, výzkumem podložené, moderní pojetí ekologické výchovy tvoří teoreticko-metodologický rámec pro úvahy a návrhy směřující do přípravy

Sleva 11 % z běžně ceny 197 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Spiritualita - Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury,…

Autor: Stehlíková Babyrádová Hana

publisher: Muni Press

0 / 5
27 % Sleva
Sborník SPIRITUALITA připravovaný k vydání iniciativou katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU s podtitulem „Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců“ je společným dílem takřka padesáti autorů ze čtyř evropských zemí – České republiky, Německa, Velké Británie

Sleva 27 % z běžně ceny 573 Kč

Naše cena: 419 Kč

Skladem

Základy práva - Studijní podklad pro seminární výuku

publisher: Muni Press

0 / 5
Sleva
Publikace je zaměřena na procvičení vybraných oblastí práva. Věnuje se veřejnému i soukromému právu v souladu s potřebami neprávnických oborů. Je určena pro práci na seminářích, tedy doplňuje přednášky o praktický rozměr formou řešení zadaných úkolů, nicméně stručně jsou připomenuty i základní právní instituty a vztahy. Kromě základních úkolů publikace nabízí i doplňující úkoly pro zvídavé

Naše cena: 107 Kč

Skladem u dodavatele

K problému filozofické kinantropologie

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Sleva
Monografie, která je členěna do osmi hlavních kapitol, se zabývá stěžejními problémy nově koncipované filosofické kinantropologie (dříve filosofie tělesné kultury, resp, filosofie sportu).

Sleva 28 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Sociokulturní kinantropologie II. - Systémové pojetí tělesné kultury

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Sleva
Ve druhém díle dvoudílné monografie se autor zabývá systémovými přístupy a systémovým pojetím tělesné kultury. Monografie je členěna do osmi kapitol, ve kterých se mimo základního systémového přístupu věnuje hodnotovým problémům, rozvíjejícím procesům tělesné kultury, organizaci, institucím a řízení tělesné kultury, jakož i vztahu systému tělesné kultury ke svému okolí, systém právní, ekonomický,

Sleva 28 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Umění a politika - Sborník 4. sjezdu historiků umění, Brno, 13.-14. září 2012

publisher: Muni Press

0 / 5
11 % Sleva
Kniha představuje sborník textů ze IV. sjezdu historiků umění mapující z různých aspektů téma vztahu umění, moci a politiky.

Sleva 11 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Central European and American Perspectives on Visual Arts in Early Modern Europe

Autor: Jakubec Ondřej

publisher: Muni Press

0 / 5
23 % Sleva
Kniha seznamuje s různými pohledy na problematiku umění a výtvarné kultury raně novověké Evropy ze strany mladých badatelů z prostředí Masarykovy univerzity a Princeton University.

Sleva 23 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Pohybové a zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu

publisher: Muni Press

0 / 5
26 % Sleva
Publikace je výstupem z výzkumné činnosti katedry kineziologie, s cílem přiblížit současné výzkumné trendy v oblasti kineziologie. Publikace zahrnuje oblasti strukturovaných i nestrukturovaných pohybových aktivit, pohybových schopností a dovedností, sportovní trénink a problematiku výživy různých skupin populace

Sleva 26 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem

Orbis Artium

publisher: Muni Press

0 / 5
23 % Sleva
Ve sborníku jsou zařazeny studie z těchto oblastí: teorie a metodologie umění, raně novověké a mode rní malířství, znalectví, kresba a grafika, programy umělecké výzdoby a slavností, architektura a s běratelství.

Sleva 23 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem

Josef Winterhalder d. J. (1743 Vohrenbach - 1807 Znojmo) - Maulbertschs bester Schüler

Autor: Slavíček Lubomír

publisher: Muni Press

0 / 5
11 % Sleva
Publikace, vydaná Muzeem v Langenargenu a Seminářem dějin umění ve spolupráci s ústavem dějin umění Akademie věd České republiky u příležitosti stejnojmenné výstavy v Langenargenu (5. 4. – 15. 10. 2009), v Budapešti, Nemzéti Magyar Galeria (19. 11. 2009 – 28. 2. 2010) a v Olomouci, Muzeum umění (14. 5. – 30. 8. 2010), přináší zatím nejúplnější shrnutí dosavadních poznatků o osobnosti významného

Sleva 11 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 537 Kč

Skladem

Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa - Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums…

publisher: Muni Press

0 / 5
11 % Sleva
Publikace „Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen“ je výsledkem spolupráce předních badatelů v oboru malířství doby barokní z šesti evropských zemí. Publikace navazuje na výstavu „Franz Anton Maulbertsch a jeho okruh na Moravě“, kterou uspořádalo Museum Langenargen am Bodensee ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně ve svém

Sleva 11 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 537 Kč

Skladem


Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele