Registrace | Přihlášení


Oikoymenh

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Metodologie, sociologie a politika

Autor: Weber Max

publisher: Oikoymenh

5 / 5
18 %
Výbor z díla velkého německého sociálního myslitele je rozdělen do tří tematických částí: metodologické, sociologické a politologické.

Sleva 18 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem u dodavatele

Staroegyptské náboženství I.: Bohové na zemi a v nebesích

Autor: Janák Jiří

publisher: Oikoymenh

5 / 5
18 %
Publikace představuje úvod do staroegyptského náboženství, především s ohledem na problematiku pojetí božského a božských bytostí a jejich odrazu v přirozeném a lidském světě. Náboženství starého Egypta a jeho jednotlivé fenomény jsou tak nahlíženy v jejich provázanosti s místními přírodními podmínkami, přírodními jevy, lidskou existencí a uspořádáním společnosti. Všechny tyto roviny se v

Sleva 18 % z běžně ceny 358 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem u dodavatele

Theodicea

Autor: Leibniz Gottfried Wilhelm

publisher: Oikoymenh

5 / 5
18 %
Studie o dobrotě Boha, svobodě člověka a o původu zla. Klasické dílo německého filosofa obhajuje myšlenku, že náš svět je nejlepší ze všech možných světů, proti mínění P. Bayla a jiných, že existence zla na světě je neslučitelná s pojmem Boží dobroty.

Sleva 18 % z běžně ceny 438 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

Renesanční filosofie

Autor: Hankins James

publisher: Oikoymenh

0 / 5
24 %
Filosofie 14. až 16. století je často nahlížena jako přechod mezi středověkou a moderní filosofií. Autoři tohoto svazku zdůrazňují jakkontinuitu se scholastickou filosofií, tak význam renesančního myšlenípro vznik modernity. Jednotlivé příspěvky z pera známých odborníkůjsou zaměřeny tematicky, přinášejí však zároveň portrétynejvýznamnějších renesančních filosofů od Mikuláše Kusánského ažpo

Sleva 24 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 453 Kč

Skladem

Pozdní pozůstalost II (1887-1889)

Autor: Nietzsche Friedrich

publisher: Oikoymenh

0 / 5
23 %
Výsledky Nietzschova pozdního myšlení byly více než sto let čteny, vykládány a citovány jako nedokončené systematické dílo s titulem Vůle k moci, které bylo často pokládáno za jeho dílo stěžejní. Šlo o kompilaci z pozůstalosti, kterou připravili Peter Gast (Heinrich Köselitz) a autorova sestra. Tato kompilace měla na recepci poslední fáze Nietzschovy filosofie významný vliv. Vděčila za něj hlavně

Sleva 23 % z běžně ceny 588 Kč

Naše cena: 454 Kč

Skladem

O životě

Autor: Ficino Marsilio

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Marsilio Ficino (1433–1499) je znám především jako významný překladatel a komentátor Platóna a novoplatoniků. Platónská filosofie však u něj nestála osamocena, ale měla tvořit podpůrný pilíř křesťanství, formujíc tak spolu s ním křesťanský platonismus. Máme-li ovšem Ficinovo myšlení pochopit v jeho úplnosti, nemůžeme opomenout ani jeho lékařské zájmy, které mu teprve dodávají specifické

Sleva 20 % z běžně ceny 428 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem

Dějiny politického myšlení II/2

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
V druhé části druhého svazku dějin politického myšlení je podán systematický a kritický výklad politického myšlení od krize středověku až po evropskou reformaci. Velká pozornost je věnována Dantemu, Ockhamovi a Marsiliovi, státní theologii Karla IV., počátkům konciliarismu, ideovým kořenům reformace v Českých zemích, Janu Husovi, husitskému hnutí, Petru Chelčickému, Mikuláši Kusánskému a evropské

Sleva 18 % z běžně ceny 578 Kč

Naše cena: 475 Kč

Skladem

Etymologie XVII / Etymologiae XVII

Autor: Isidor ze Sevilly

publisher: Oikoymenh

0 / 5
24 %
Latinsko-české vydání základní středověké encyklopedie vědění, zahrnující témata od svobodných umění přes antropologii a přírodovědu až po theologii. Sedmnáctou knihu své encyklopedie, nadepsanou De rebus rusticis – O zemědělství, věnoval Isidor rostlinné říši. Jádro a hlavní část knihy představuje výklad jmen rostlin a obecných termínů, které s nimi souvisejí. Isidor se neomezuje jen na

Sleva 24 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem

Lev Thun - Alexis de Tocqueville

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
Významný český šlechtic a politik Lev Thun (1811-1888), pozdější dlouholetý rakouský ministr kultury a vyučování, udržoval s většími či menšími přestávkami přes dvacet let korespondenci s Alexisem de Tocqueville (1805-1859), největším francouzským politickým myslitelem 19. století. Námětem dopisů je nejen nástup demokracie v moderním světě, ale též tehdy tolik diskutovaná otázka reformy

Sleva 18 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem u dodavatele

Úvaha o technice

Autor: Ortega y Gasset José

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
Těžištěm svazku je přednáškový cyklus z roku 1933, ve kterém španělský filosof podnikl jeden z vůbec prvních pokusů o teoretické uchopení techniky a jejího vztahu k člověku. V dalších esejích se Ortega y Gasset vyjadřuje k pozdnímu Heideggerovi, s nímž se setkal na kolokviu v Darmstadtu, k filosofickému stylu, k architektuře či k teoretickým problémům fyziky. Přeložil M. Špína.

Sleva 18 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem u dodavatele

Plato´s Statesman

Autor: kolektiv autorů

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
Kolektivní monografie ze 8. mezinárodního pražského platónského symposia, konaného v Praze ve dnech 10.–12. listopadu 2011.

Sleva 18 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Pojmopis

Autor: Frege Gottlob

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
Vznik matematické logiky je první revolucí v logice od dob Aristotelových. Úvodní část tvoří český překlad, druhou a třetí část doprovází faksimile prvního německého vydání (1879) – druhá část je dvojím překladem: do češtiny a do dnešní symboliky, třetí pak výkladem–přepisem do současného značení i jazyka. Překlad je doprovázen obsáhlým komentářem.

Sleva 18 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

O duchu zákonů II.

Autor: Montesquieu Charles

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
Druhý díl tohoto zásadního spisu dějin politické filosofie a politickésociologie nebyl dosud nikdy do češtiny přeložen, přestože dvousvazkovédílo tvoří jednolitý celek. Stejně jako první díl i tento svazek je opatřen předmluvou překladatele a vysvětlivkami. Součástí knihy je téžpřeklad Obrany „Ducha zákonů“, v níž se Montesquieu vyrovnávás útoky jezuitů a jansenistů na svou knihu.

Sleva 18 % z běžně ceny 588 Kč

Naše cena: 483 Kč

Skladem u dodavatele

O zákonech

Autor: Cicero Marcus Tullius

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
Ciceronovo stěžejní dílo, navazující na spis O věcech veřejných a pojednávající o zákonech z filosofického, společenského a politického hlediska. Český překlad v zrcadlovém vydání připravil a poznámkami opatřil J. Janoušek.

Sleva 18 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Lévinas v konfrontaci

publisher: Oikoymenh

0 / 5
24 %
Kniha přináší ve třinácti kapitolách pestrou paletu dialogů myslitelů evropské tradice s Lévinasovou expresivní fenomenologií jinakosti, zastoupenou v prvé řadě knihou Totalita a nekonečno. Společným cílem statí je přispět k reflexi a dalšímu rozvíjení Lévinasovy filosofie, která je koncipována jako radikální polemika se zásadními proudy evropské filosofické tradice. Protože Lévinas své myšlení

Sleva 24 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

Dějiny náboženského myšlení III. - Od Muhammada po dobu křesťanských reforem

Autor: Eliade Mircea

publisher: Oikoymenh

0 / 5
16 %
Sv. 3: Dějiny náboženského myšlení představují Eliadeho poslední velké dílo. Na rozdíl od své starší knihy Traité d’histoire des religions, kde se pokusil o systematický výklad morfologie projevů posvátna napříč nejrůznějšími kulturami i dějinnými epochami, líčí zde Eliade jednotlivá náboženství lidstva v jejich dějinách. Toto dílo vyjadřuje autorovo přesvědčení o základní jednotě náboženských

Sleva 16 % z běžně ceny 428 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem

O státě

Autor: Skinner Q.

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
Záměrem Skinnerových úvah je nastínit historické okolnosti, za nichž se zrodila změna v pojetí státu. Autor sleduje výskyt a způsob užití slova „stát“ v dílech pozdně středověkých, renesančních a raně novověkých autorů. Ukazuje, že jednoznačně moderní pojem státu je přítomno až u autorů konzervativního a absolutistického smýšlení. Jde především o Hobbese, jenž vypracovává pojetí státu jako

Sleva 18 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem

Aristotelova politická teorie

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
Britský odborník na řecké politické myšlení přibližuje Aristotelovu politickou teorii.

Sleva 18 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Algorismus prosaycus/ Základy aritmetiky

publisher: Oikoymenh

0 / 5
15 %
Učebnice matematiky od Mistra Křišťana z Prachatic (1370-1439) je zajímavým svědectvím o úrovni matematických znalostí ve středověku a o tehdejším výkladu a osvojování si principů této vědy. Vychází v dvojjazyčném latinsko-českém vydání

Sleva 15 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Kristus a jeho lid: Praktická eklesiologie

Autor: Smolík Josef

publisher: Oikoymenh

0 / 5
18 %
Skriptum Evangelické theologické fakulty University Karlovy. Práce je shrnutím podstatných částí autorových přednášek a studií z oblasti liturgiky, církevního práva, ekumeniky a církevních dějin v posledních čtyřiceti letech.

Sleva 18 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele